Xenobiochemie a patobiochemie

Studijní program Xenobiochemie a patobiochemie je založen na hlubším studiu obecné biochemie a molekulární biologie a zejména patobiochemie, xenobiochemie a klinické biochemie spolu s řešením uceleného výzkumného problému v některé z těchto oblastí biochemie pod vedením kvalifikovaného školitele. Absolvent doktorského studia v oboru patobiochemie a xenobiochemie je po obhajobě disertační práce kvalifikován pro výzkumnou a odbornou práci v laboratořích s biochemickým zaměřením a pro práci vysokoškolského učitele v oboru biochemických disciplin.

Akreditace

22. 5. 2019 – 22. 5. 2029

Charakteristika programu

Studium je zaměřeno na biochemické discipliny s důrazem na interakci xenobiotik s molekulami organismu a na biochemii patologických stavů včetně klinickobiochemických aspektů. Je určeno pro absolventy farmacie, mediciny, bioanalytiky a jiných magisterských vysokoškolských programů, zaměřených na chemické a biologické vědy.

Cílem studia je příprava na kvalifikovanou výzkumnou práci v biochemii a příbuzných vědách prostřednictvím prohloubení teoretických a praktických znalostí. Jádrem programu je experimentální laboratorní práce, jejíž výsledky jsou publikovány a jsou obsaženy v disertační práci.

Studijní předměty

 • Patobiochemie
 • Xenobiochemie
 • Enzymologie
 • Vybrané kapitoly z obecné biochemie
 • Vybrané kapitoly z farmakologie a toxikologie
 • Molekulární biologie
 • Laboratorní techniky v biochemii
 • Základy praktické bioinformatiky
 • SDZ-Xenobiochemie a patobiochemie

Součástí přípravy je i studium vybraných částí farmakologie, fyziologie, patofyziologie, případně morfologie člověka v souladu s potřebou doplnění výchozích znalostí doktoranda a ve vztahu k tématu disertační práce. Zápis jednotlivých disciplín a určení zkoušek je u jednotlivých studentů individuální podle předchozího vzdělání a tématu práce.

Oborová rada

Předseda

 • prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Členové

 • prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
 • doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
 • prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc.
 • prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Tematické okruhy pro státní doktorskou zkoušku:

 • Vybrané kapitoly z lidské fyziologie, patofyziologie a farmakologie se zaměřením na disertační práci
 • Obecná biochemie (chemické struktury látek podílejících se na stavbě a funkci organismu, enzymologie, metabolické cesty, intercelulární a intracelulární signalizace)
 • Molekulární biologie (biochemie přenosu dědičné informace, proteosyntézy, regulace exprese genů, metody molekulární biologie)
 • Xenobiochemie (obecné metabolické cesty látek tělu cizích, speciální xenobiochemie se zaměřením na předmět disertační práce)
 • Základy fyziologické biochemie člověka
 • Patobiochemie (molekulární základ chorob, biochemický výklad chorob a patologických stavů s vysokou incidencí v lidské populaci - dyslipoproteinemie, atherosklerosa, diabetes, nádorová transformace, biochemie zánětu), molekulární patologie chorob a stavů souvisejících s problematikou disertační práce
 • Klinická biochemie (úkoly, metody, postupy, interpretace)
 • Tematické okruhy jednotlivých disciplín jsou dále specifikovány podle zaměření disertační práce.

Další informace:

Experimentální práce současných doktorandů je zaměřena zejména na purifikaci a charakterizaci vybraných redukčních biotransformačních enzymů, na studium chirálních aspektů biotransformace, na využití LC-MS pro identifikaci metabolitů léčiv, na studium mechanismů indukce biotransformačních enzymů, na přípravu rekombinantních proteinů a na studium glykací enzymů a oxidačního stresu. Projekty, na jejichž řešení se doktorandi podílejí, jsou podporovány granty GAČR a GAUK. Moderní vybavení laboratoří, špičkové přístroje, zajímavé projekty a spolupráce s zahraničními pracovišti zajišťují doktorandům kvalitní podmínky pro jejich disertační práci.

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS