Bioorganická chemie

Kód P1402 Organická chemie  / Bioorganická chemie

Studium je zaměřeno na teoretickou, experimentální a aplikovanou bioorganickou chemii a je koncipováno mezioborově. Je určeno absolventům magisterských studijních programů v oblasti farmacie, zdravotnické bioanalytiky, přírodních věd, medicíny a absolventům VŠ chemického nebo biologického zaměření.

Akreditace

14. 7. 2008 – 31. 12. 2020

Charakteristika oboru

Cílem studia je poskytnout doktorandům rozšíření teoretických i experimentálních poznatků v organické a bioorganické chemii. Problematika výzkumné činnosti je orientována především na syntézu nových biologicky aktivních látek a studium interakce látek s biologickým prostředím. Absolvent se stává odborníkem v oblasti organické chemie se zřetelem na projektování struktury a syntézu biologicky aktivních látek, získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti fyzikálních metod organické chemie, v oblasti stanovení struktury organických látek a znalosti v oboru chemometrie se zaměřením na metody kvantitativní analýzy vztahů struktura - účinek.

Studijní předměty

 • Organická chemie
 • Organická syntéza
 • Stereochemie
 • Fyzikální metody organické chemie
 • Bioorganická chemie
 • Vybrané kapitoly z farmaceutické chemie
 • Vybrané kapitoly z buněčné biologie

Oborová rada

Předseda

 • prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. 

Členové

 • prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
 • prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.
 • prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
 • doc. Ing. Jaromír Kaválek, CSc.
 • doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc.
 • prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
 • doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.
 • prof. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
 • prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
 • prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.
 • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.
 • prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
 • prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.

Tematické okruhy státní doktorské zkoušky

Zkouší se organická chemie a bioorganická chemie

Organická chemie

 • Názvosloví organických sloučenin
 • Stereochemie organických sloučenin
 • Klasifikace reakčních mechanismů
 • Uhlovodíky
 • Aromáty
 • Halogenderiváty
 • Alkoholy, fenoly a ethery
 • Organické sloučeniny síry
 • Organické sloučeniny dusíku
 • Organokovové sloučeniny
 • Sloučeniny obsahující karbonylový uhlík
 • Deriváty kyseliny uhličité
 • Heterocyklické sloučeniny¨

Bioorganická chemie

 • Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny, sacharidy
 • Nukleové báze, nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny
 • Lipidy, buněčné membrány, buněčné stěny a léčiva na ně působící
 • Zdroje nových léčiv
 • Optimalizace struktury léčiva
 • Osud léčiva v organismu a možnosti jeho ovlivnění modifikací struktury
 • Fyzikálně-chemické vlastnosti léčiva a jejich ovlivnění
 • Nekovalentní interakce uplatňující se při interakci léčiv s cílovými strukturami

Školitelé a jejich zaměření

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
akceleranty transdermální penetrace, antimikrobiálně účinné látky

Doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc.
organická syntéza antimikrobiálně účinných látek

Doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.
antifungálně účinné látky a NMR spektroskopie

Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D
organická syntéza antifungálně účinných látek a NMR spektroskopie 

Doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
syntéza a studium látek ovlivňujících bariérové vlastnosti kůže, syntéza chelátorů železa

Prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
syntéza a design potenciálních antimikrobiálních látek, nové formy proléčiv na bázi esterů, karbamátů a přírodních polykondenzátů.

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS