Studijní program Klinická a sociální farmacie

Akreditace

28. 11. 2019 - 28. 11. 2028

Charakteristika programu

Klinická farmacie a sociální farmacie jsou aplikované obory farmacie, které se vzájemně doplňují. Klinická farmacie sleduje individuální přístup k racionálnímu používání léčiv a jako důležitý znalostní a dovedností základ pro farmaceutickou péči. Sociální farmacie se na farmaceutické služby dívá z pohledu společnosti a analyzuje prospěšnost farmaceutických služeb pro společnost v současnosti a z historických zkušeností. Oba pohledy na farmacii se vzájemně doplňují a dávají jedinečný komplexní pohled na farmakoterapii a role léčiv z pohledu jedince a společnosti.

Profil absolventa

Absolvent

 1. zvládá principy a nástroje k dosažení racionálního výběru a užití léčiv;
 2. ovládá metodiky farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky, hodnocení zdravotnických intervencí a farmakovigilance k hodnocení terapeutické hodnoty léčiva;
 3. umí hodnotit jak chování zdravotníků, tak pacienta, působí na terapeutickou hodnotu léčiva (lékové compliance a adherence, lékové problémy) a dokáže je ovlivňovat (princip minimalizace rizik farmakoterapie);
 4. se vyzná ve zdravotní a lékové politice a dokáže efektivně využívat jejich nástroje;
 5. umí kriticky hodnotit a efektivně využívat informace o léčivech;
 6. je schopen sledovat potřeby a marketing současné farmacie z pohledu historie. 

Studijní předměty

Konkrétní obsah doktorského studia je každému studentovi určen individuálním studijním plánem. Povinně obsahuje 3 zkoušky z následujícího seznamu:

 • Veřejné zdravotnictví
 • Metodika vědecké práce
 • Sociální lékařství
 • Sociální farmacie
 • Ekonomika a management ve zdravotnictví
 • Zdravotní a léková politika
 • Farmakoepidemiologie
 • Kvalita zdravotní péče a její měření
 • Kvalita života související se zdravím a nemocí a její měření
 • Vývojové trendy soudobého lékárenství
 • Farmakoinformatika a organizace LIC
 • Farmakoekonomika a hodnocení zdravotnických intervencí
 • Základy farmakologie
 • Vybrané kapitoly obecné patofyziologie
 • Klinická farmakokinetika
 • Farmaceutická péče
 • Historie farmacie a propedeutika historického výzkumu
 • Klinicko-farmaceutická péče
 • Polyfarmakoterapie, specifika geriatrie a geriatrické farmakoterapie
 • Základy fyziologie
 • SDZ - Klinická a sociální farmacie

Oborová rada

Předseda

 • prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Členové

 • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
 • doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
 • doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
 • doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
 • prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
 • prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
 • doc. MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
 • doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
 • prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
 • prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Členové komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajoby disertačních praci

 • doc. PhDr. František Dohnal, CSc.
 • doc. MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
 • prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc.
 • prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Státní doktorská zkouška

SDZ se skládá ze dvou tematických okruhů:

 1. z klinické farmacie
 2. ze sociální farmacie

SDZ pro zaměření Klinická farmacie je rozdělena do 3 oblastí – sekce A, B, C.

Sekce A:

U nosologických jednotek je student doktorského studia schopen definovat cíle léčby, základní možnosti diagnostiky nutné pro racionální volbu léčiv, strategie léčby u akutní a chronické fáze nemoci (doložit důkazy – jsou-li- že je dosaženo cílů léčby, rychlost, délka intervence, rozdíly) a uvést různé možnosti pochybení při dosahování cílů léčby (volba dávkování, časování, způsob podání léčiva, lékové non-adherence nemocného, režimová opatření, komedikace včetně OTC, monitorování léčby, atd.).

Strategie související s farmakoterapií definovat základní dávkové schémata a základní rizika - NÚ, lékové interakce, kontraindikace a obvyklá léková pochybení a hledat způsob jejich minimalizace pomocí nástrojů farmaceutické péče: způsob podání, míra lékové adherence, monitorování, režimová opatření, revize farmakoterapie a doplňková léčba bez předpisu).

 • Arteriální hypertenze
 • Srdeční selhávání
 • Tachykardizující poruchy rytmu
 • Algická forma ischemické choroby srdeční
 • Ischemická choroba dolních končetin
 • Hluboká žilní trombóza
 • Náhlá cévní příhoda mozková
 • Léčba chronické bolesti
 • Léčba akutní bolesti
 • Primární a sekundární prevence aterosklerózy
 • Vředová choroba gastroduodenální
 • Refluxní choroba jícnu
 • Průjem
 • Zácpa
 • Chronické záněty střeva
 • Pankreatitidy
 • Renální postižení
 • Astma bronchiale
 • Chronická obstrukční plicní choroba
 • Deprese a úzkostné poruchy
 • Demence
 • Schizofrenie
 • Bipolární porucha
 • Epilepsie
 • Parkinsonova choroba
 • Bolesti hlavy
 • Benigní hyperplazie prostaty a inkontinence moči
 • Obecné zásady racionální léčby infekčních onemocnění
 • Infekční choroby dýchacích cest
 • Infekční choroby urogenitálního traktu
 • Systémová virová onemocnění
 • Anémie
 • Hypotyreóza a hypertyreóza
 • Dnavá artritida
 • Revmatoidní artritida
 • Poruchy spánku
 • Diabetes mellitus
 • Osteoporóza
 • Osteoartróza
 • Leukémie

Sekce B:

Analýza nežádoucích účinků ev. signálů NÚ a jejich řešení pomocí tří pilířů: 1/ teoretické rizikové faktory; 2/ možnosti monitorování NÚ a relevantních rizikových faktorů a 3/ relevantní způsoby minimalizace rizika naúrovni způsobu podání, lékové adherence, monitorování, revize farmakoterapie, režimových opatření, podpůrné léčba OTC léčivy a doplňky stravy.

 • Hypokalémie, hyperkalémie
 • Hypomagnezémie
 • Hyperkalcémie, hypokalcémie
 • Hypoglykémie, hyperglykémie
 • Acidóza, alkalóza
 • Bradykardie, tachykardie
 • Poruchy vizu
 • Zácpa
 • Průjem
 • Kašel
 • Zvýšená hladina kreatininu
 • Zvýšená hladina kyseliny močové
 • Zvýšená hladina kreatinkinázy
 • Zvýšená hladina ALT, AST
 • Zvýšená hladina laktátu
 • Prodloužení QT intervalu
 • Farmakoterapie u seniorů – základní pravidla a možnosti řešení
 • Farmakoterapie u těhotných a kojících žen – základní pravidla a možnosti řešení
 • Farmakoterapie v dětském věku - základní pravidla a možnosti řešení
 • Farmakoterapie u nemocných se selháváním ledvin
 • Farmakoterapie u nemocných s jaterním selháváním
 • Genomické signály rizik a využití genomiky v individualizaci farmakoterapie
 • Signály nevhodného používání antibiotik.
 • Farmakokinetické signály rizik farmakoterapie a využití klinické farmakokinetiky v individualizaci farmakoterapie
 • Farmakoepidemiologické signály rizik farmakoterapie a jejich využití k tvorbě signálů a změření rizik farmakoterapie v algoritmu SAZE

Sekce C:

Student nasbírá za studium 20 kazuistik a zpracuje je – analyzuje dosažení cílů a minimalizuje rizika terapieformou algoritmu SAZE. Jedna z kazuistik bude vylosována a student ji krátce zhodnotí.

SDZ pro zaměření Sociální farmacie bude provedena ze tří okruhů

Okruhy u zkoušky budou diskutovány z pohledu obecných zásad managementu, regulací a využívání nástrojů k dosahování cílů různých politik (zdravotní, lékové, antibiotické, sociální), regulačních nástrojů pro zajištění dostupnosti, kvality, účinnosti a bezpečnosti léčiv a analýza efektivity regulačních opatření z mezinárodního pohledu kritická analýza zkušeností v ČR a zařazení do mezinárodního a historického kontextu.

 1. Charakteristika vývojových etap farmacie a jejich odraz v české národní minulosti, místo a úloha farmacie ve vývoji zdravotnictví
 2. Farmaceutická historiografie a muzeologie – charakteristika, funkce, význam, muzea
 3. Sociální farmacie – charakteristika, rozsah, postavení v systému farmaceutických věd, vztah k sociálnímu lékařství
 4. Teorie zdraví a nemoci – definice zdraví a nemoci, fáze nemoci, příčiny nemoci, význam
 5. Zdravotní stav obyvatelstva – ukazatelé, stanovení, problémy
 6. Přehled zdravotnických systémů – charakteristika, jejich přednosti a nevýhody
 7. Sociální politika a sociální péče v ČR – charakteristika, systémy, postavení, zásady, problémy
 8. Zdravotní politika v ČR – charakteristika, jednotlivé ovlivňující subjekty, koncepce, problémy
 9. Léková politika v ČR – charakteristika, cíle, jednotlivé ovlivňující subjekty, aspekty, nástroje a jejich regulační možnosti, srovnání se zahraničím
 10. Řízení zdravotnictví v ČR – organizační struktura, postavení ministerstva zdravotnictví, regionů a obcí, problémy
 11. Léčebně preventivní péče – charakteristika, rozdělení, ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení, kvalita péče – akreditace zdravotnických zařízení
 12. Ochrana veřejného zdraví – hygienická služba, preventivní lékařství - rozdělení, právní předpisy, organizace, zásady práce
 13. Podpora zdraví – postavení, význam, tématika, metodika, zdravotní výchova
 14. Zdravotní pojištění – principy, postavení,modely zdravotního pojištění a jejich výhody a nevýhody, instituce, dostupnost zdravotní péče
 15. Financování ve zdravotnictví – celkový přehled, jednotliví plátci (pacient, zdravotní pojišťovna, jiný plátce), kapitace, platba za výkon,
 16. Úhrada léčivých přípravků – obecné principy, jejich praktické uplatnění, odlišnost proplácení léčivých přípravků lékárnám nebo ostatním zdravotnickým zařízením
 17. Etika ve zdravotnictví – etické aspekty péče o zdraví, práva a povinnosti zdravotnických pracovníků a pacientů, profesní řády ČLK, etické kodexy ve zdravotnictví a průmyslu, etika ve zkoušení léčiv – etické komise, etické problémy
 18. Pracovníci ve zdravotnictví – kategorie, právní předpisy, výchova a další vzdělávání, právní zodpovědnost, problémy
 19. Pracovníci lékárenské péče – právní předpisy, rozsah činnosti, dělba práce, vzdělávání, právní zodpovědnost, etika výkonu povolání
 20. Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví a ve farmacii – význam, organizace, postavení, úkoly, (WHO, Červený kříž, FIP, PGEU, ESCP, EAHP, atd.)
 21. Odborné a stavovské organizace farmaceutů a ostatních zdravotnických pracovníků – význam, postavení, právní předpisy
 22. Farmaceutický výzkum – charakteristika, úkoly, metody, instituce, trendy do budoucna
 23. Farmaceutická výroba – charakteristika, specifika výroby léčiv, správná výrobní praxe, marketing, trendy do budoucna
 24. Farmaceutická velkodistribuce – charakteristika, správná distribuční praxe, problémy, trendy do budoucna
 25. Farmaceutická kontrola – charakteristika, postavení, úkoly, instituce, trendy do budoucna
 26. Kontrola léčiv – rozdělení, jednotlivé stupně, bezpečnost léčiv, farmakovigilance
 27. Farmaceutické školství – rozdělení, rozsah, úkoly, současný stav, trendy do budoucna
 28. Správné praxe ve farmacii – obecné principy, charakteristika jednotlivých typů, význam
 29. Farmakoepidemiologie – charakteristika, předmět zájmu, metody, základní typy studií, význam
 30. Farmakoekonomika – charakteristika, metody, význam, spotřeba léčiv
 31. Farmakoinformatika – charakteristika, role, informační zdroje o léčivech, medicína založená na důkazech
 32. Lékopisná a obdobná literatura – charakteristika, význam, vývoj, současný stav, problémy
 33. Základní právní předpisy ve zdravotnictví v ČR
 34. Základní právní předpisy ve farmacii v ČR
 35. Léčiva – právní předpisy, názvosloví, etická a generická léčiva, orphan drugs, OTC léčiva, licence, registrace, vztah léčiva a parafarmaceutika
 36. Problematika návykových látek a prekurzorů – právní předpisy, rozdělení, zacházení s nimi, drogová závislost, zneužívání
 37. Falšování léčiv – charakteristika, význam, možnosti snížení rizika
 38. Reklama na léčiva – význam, právní předpisy, regulace; reklama v lékárně - celkově
 39. Farmaceutická péče – definice, charakteristika jednotlivých prvků, současný stav, trendy do budoucna, lékové záznamy pacienta
 40. Lékárenská péče – správná lékárenská praxe, právní předpisy, jednotlivé činnosti, inspekce, ekonomika, objektivní sledování činnosti a jakosti poskytovaných služeb
 41. Psychologie a sociologie v práci lékárníka – komunikace s pacienty, spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky, řídící činnost, veřejná činnost lékárníka ve společnosti
 42. Léková pochybení – důvody, rizika, možnosti řešení
 43. Pacient a léčiva – problémy, compliance, adherence a konkordance, návyk, zneužívání léků
 44. Samoléčení – definice, všeobecný algoritmus výběru vhodné terapie, alternativní farmacie a medicína
 45. Výdejní činnost v lékárně – charakteristika, rozsah, dispenzace léčivých přípravků, ovlivnění compliance pacientů, moderní metody spolupráce lékárník – pacient – lékař
 46. Příprava léčivých přípravků v lékárnách – charakteristika, význam, rozsah, právní předpisy, správná lékárenská praxe v oblasti přípravy, specifika přípravy ve veřejných a nemocničních lékárnách
 47. Ekonomika lékárenské péče – cenotvorba v lékárně, příjmy a náklady lékárny, spolupráce se zdravotními pojišťovnami, ekonomická administrativa, marketing
 48. Nemocniční lékárenství – význam, úkoly, specifika, problémy
 49. Klinická farmacie – charakteristika, význam, praktické uplatnění, problémy, trendy do budoucna
 50. Ostatní odborné činnosti a specializované služby v lékárně – činnost kontrolní, zásobovací, informační a konzultační, vzdělávací; specializované služby pro pacienty a zdravotnická zařízení; nepoužitelná léčiva – právní předpisy, definice, důvody, rizika, možnosti řešení

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS