Farmakologie a toxikologie

Studium je zaměřeno na experimentální farmakologii a její potenciální klinické aplikace. Je určeno pro studenty farmaceutických fakult i příslušně vzdělané vysokoškoláky z blízkých oborů, zvláště z lékařských fakult, přírodovědeckých fakult a veterinární medicíny.

Akreditace

22. 5 2019 – 22. 5. 2029

Charakteristika programu

Detailní charakteristika doktorského studijního programu Farmakologie a toxikologie včetně náplně činnosti je uvedena podrobněji v kapitole „Zaměření výzkumu v oborové radě Farmakologie a toxikologie“.

Studijní předměty

 • Farmakokinetika a farmakokinetické modelování
 • Farmakologie kardiovaskulárního systému
 • Mechanismy kardiotoxicity léčiv
 • Molekulární základy farmakologie a toxikologie
 • Veterinární farmakologie vybraných farmakodynamických skupin léčiv,
 • Vybrané kapitoly obecné patofyziologie
 • Využití radiofarmak v klinické praxi a jeho perspektivy
 • SDZ-Farmakologie a toxikologie

Oborová rada

Předseda

 • prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Členové

 • doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
 • doc. PhamrDr. Lukáš Červený, Ph.D.
 • prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
 • prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
 • doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c.
 • prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.
 • MUDr. Karel Macek, CSc.
 • prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
 • prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.
 • prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Zaměření výzkumu v oborové radě Farmakologie a toxikologie 

A. Centra a výzkumné skupiny s centry spolupracující

Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky

Projekt na podporu excelence v základním výzkumu (GA ČR - P303/12/G163)
Hlavní řešitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2018

Cílem projektu je studium interakce vybraných skupin rostlinných látek obsažených v doplňcích potravy s nejvýznamnějšími biotransformačními enzymy, transportéry a nukleárními receptory s ohledem na možné, klinicky významné interakce s léčivy.

Dalším cílem je charakterizovat jak farmakologické, tak i toxikologické vlastnosti vybraných látek přírodního původu a studovat vliv genetické predispozice na kinetiku i nežádoucí účinky. Výsledkem projektu je racionalizace v užívání doplňků stravy.

K vyřešení popsaného projektu jsou k dispozici nejmodernější molekulární a buněčné metody, na projektu se podílí celkem pět pracovišť, dvě Univerzity Karlovy v Praze (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Přírodovědecká fakulta), dvě Palackého univerzity v Olomouci (Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta) a dále Toxikogenetické oddělení Státního zdravotního ústavu v Praze.

Centrum pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém

Univerzitní výzkumné centrum (UNCE 204019/304019/2012)
Hlavní řešitel: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2017

Na projektu se podílí 7 pracovišť Farmaceutické a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Na Farmaceutické fakultě k těmto pracovištím se zejména farmakologickým zaměřením patří následující dvě výzkumné skupiny:

Výzkumná skupina Kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie, Laboratoř kardiovaskulární farmakologie

Vedoucí: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

K řešeným tématům této výzkumné skupiny patří:

 • katecholaminový model akutního infarktu myokardu u potkanů a jeho ovlivnění látkami s potenciálem chelatovat ionty železa
 • účinky flavonoidů a jejich metabolitů na organismus za fyziologických i patologických podmínek
 • in vitro screening nových účinných chelátorů železa/mědi
 • screening nových protidestičkových léčiv (antiagregancií)
 • účinky látek na hladký cévní a brochiální sval v in vitro podmínkách i na in vivo modely

Výzkumná skupina patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému

Vedoucí: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

Hlavní cíle výzkumu:

 • Patogeneze aterosklerózy.
 • Studium významu endoglinu v procesu aterosklerózy in vivo.
 • Studium vlivu solubilní endoglinu na stěnu cévy a cévní endotel in vivo a in vitro.
 • Sledování vlivu podávání statinů na proces aterosklerózy in vivo a endotelové buňky in vitro.

Metodické přístupy používané k řešení cílů výzkumu:

 • Funkční analýza cévy (myograf).
 • Morfologická analýza, cév a buněk (PCR, Western blot, imunohistochemie, imunofluorescence, konfokální mikroskopie).
 • Analýza krve (séra) ELISA analýzy.

B. Výzkumné skupiny

Výzkumná skupina experimentální farmakologie a lékových interakcí

Vedoucí: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Hlavní cíle výzkumu:

 • farmakoterapie během těhotenství
 • transport léčiv přes placentární bariéru, role ABC a SLC transportérů a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku
 • in vitro modely z placenty odvozenými buněčnými liniemi, geneticky upravené MDCK buňky
 • k dalším cílům patří studium interakcí cytotoxických látek s efluxními transportéry, které se mohou podílet na rezistenci v terapii zhoubných nádorů
 • v jak in vivo, tak in vitro experimentech jsou uplatňovány běžné molekulárně-biologické metody

Výzkumná skupina klinické a molekulární farmakologie

Vedoucí: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Hlavní cíle výzkumu:

 • aspekty genové regulace biotranformačních enzymů – důsledky pro farmakoterapii a interakce léčivo – léčivo, možné využití v perzonalizaci farmakoterapie
 • vývoj léků a ADME
 • výzkum interakcí léčiv s potravními doplňky a nutrigenetiky
 • klinická terapie a farmakogenetika

Výzkumná skupina experimentální toxikokinetiky a radiofarmakologie

Vedoucí: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Hlavní cíle výzkumu:

 • studium farmakokinetiky zavedených i potenciálních léčiv, jejich renální a jaterní eliminace, interakce s influxními i efluxními transportéry
 • v centru zájmu jsou vybraná antivirotika a radionuklidy
 • z oblasti farmakodynamiky jsou studovány značené ligandy s vybranými receptory

Další informace

Granty a projekty vyřešené či řešené v letech 2008 - 2018

 

Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost v oboru Farmakologie a toxikologie1

Zdroj2

Období

Katecholaminové poškození kardiovaskulárního systému a jeho ovlivnění chelátory železa

GAUK

2012-2014

Nové diagnostické indikátory a léčebné postupy v závislosti na různých obdobích života s důrazem na stáří

C

2006 - 2011

Vývoj technologie produkce a aplikačních forem glutationu s vysokou biologickou využitelnosti pro potlačení oxidačního stresu (ozáření, chemoterapie)"

C

2011–2014

Vývoj lékové rezistence u helmintů - možné mechanismy a obrana

B

2010-2014

Tlumení paratuberkulózy v České republice: zavedení nových metod pro urychlení detekce původce, sledování jeho přežívání a šíření v chovech, jeho distribuce v prostředí a posouzení rizik kontaminace krmiv a potravin.

C

2008-2014

Vliv tradičních a netradičních způsobů zpracování masa hospodářských a volně žijících zvířat na výskyt nově hrozících alimentárních virových bakteriálních a parazitárních agens ve finálních produktech.

C

2012-2016 

Radioaktivně značené neuropeptidy cílené pro diagnostiku a terapii nádorů

B

2010-2012

Studium akcelerantů transdermální permeace léčiv

GAUK

2013-2015

Screening chelátorů mědi přírodního i syntetického původu

GAUK

2014-2016

Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky (Centrum excelence)

B

2012-2018

Studium mechanizmu regulace biotransformačního enzymu CYP3A4 prostřednictvím post-translačních modifikací nukleárních receptorů-význam pro terapii

B

2012-2016

Centrum pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém

Univerzitní výzkumné centrum UK (UNCE)

2012-2017

Nová potenciální kardioprotektiva: studium vztahů mezi chemickou strukturou a protektivním účinkem u různých typů poškození myokardu

B

2013-2017

Interactions of Breast Cancer Resistance Protein (BCRP/ABCG2) and Purine Cyclin-dependent Kinase Inhibitors In Vitro and In Situ (114909 C 2009)

GAUK

2009-2011

Localization and function of Organic Cation Transporter 3 (OTC3) in the Rat Placenta (114510 C 2009)

GAUK

2010-2012

Study of interaction of cyclin-dependent kinase inhibitors with ABCB1 drug efflux transporter (700912 C 2012)

GAUK

2012-2014

Study of transplacental pharmacokinetics of antiretroviral drugs emtricitabine, tenofovir and tenofovir disoproxil fumarate; interactions with drug-efflux transporters (695912 C 2012)

GAUK

2012-2014

Transplacental pharmacokinetics of antiretroviral drugs; interactions with drug efflux transporters (P303/12/0850)

B

2012-2016

Studium vztahu mezi toxicitou a transportními mechanismy antivirotik.

C

2011-2014

Mechanismy membránového transportu radionuklidy značených derivátů somatostatinu a dimerkaptosukcinátu

GAUK

2009-2012

Studium mechanismů ledvinného membránového transportu antivirotik in vitro s využitím buněčných modelů

GAUK

2011-2013

Sledování vlivu statinů na metabolismus cholesterolu a lipoproteinů u myších modelů aterosklerózy.

GAUK

2010-2012

Studium potenciálních antiaterogenních účinků Spiruliny platensis u experimentálních myších modelů aterosklerózy

GAUK

2010-2012

Studium významu endoglin/Smad signalizační kaskády v různých fázích aterogeneze a po podávání statinů

GAUK

2010-2012

Sledování vlivu cholesterolu a atorvastatinu na expresi a aktivaci endoglin/Smad dependentní kaskády u endoteliálních a makrofágových buněčných linií.

GAUK

2010-2012

Sledování vlivu cholesterolu a statinů na tkáňový a solubilní endoglin in vitro.

GAUK

2013-2015

Význam solubilního endoglinu v patogenezi endoteliální dysfunkce a aterogeneze.

GAUK

2014-2016

 

1 V případě, že jde o granty řešené ve spolupráci, uvádějí se nejvýznamnější spoluřešitelé (max. 2).

2 U grantů uvést: A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GAČR nebo GAAV, C=rezortní ministerské granty (včetně výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ); u ostatních uvést název instituce, která výzkumný projekt financovala.

Výsledky doktorského studia v letech 2011 – 2014

V této kapitole jsou uvedeny výsledky dosažené ve čtyřletém doktorském studijním oboru Farmakologie a toxikologie, studijního programu Farmacie za uplynulé čtyři roky:

 • Celkový počet studentů: 34
 • Počet úspěšných absolventů: 15
 • Počet neúspěšných studentů: 3
 • Počet stávajících studentů: 24

Souhrnná charakteristika publikační aktivity garantů oboru Farmakologie a toxikologie v letech 2010-2014

 • Odborné monografie: 2
 • Kapitoly v tuzemských monografiích: 8
 • Kapitoly v zahraničních monografiích: 2
 • Články v tuzemských časopisech a sbornících: 10
 • Články v zahraničních časopisech a sbornících: 141 (časopisy s IF)
 • Přehledové články v zahraničních časopisech: 7 (časopisy s IF)
 • Celkový citační ohlas autorů: 4 768

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS