Klinická a sociální farmacie

Kód P5206 Farmacie / Klinická a sociální farmacie

Tento obor bude nahrazen studijním programem Klinická a sociální farmacie.

Akreditace

11. 7. 2014 - 31. 3. 2020

Charakteristika

Klinická farmacie a sociální farmacie jsou aplikované obory farmacie, které se vzájemně doplňují. Klinická farmacie sleduje individuální přístup k racionálnímu používání léčiv a jako důležitý znalostní a dovedností základ pro farmaceutickou péči. Sociální farmacie se na farmaceutické služby dívá z pohledu společnosti a analyzuje prospěšnost farmaceutických služeb pro společnost v současnosti a z historických zkušeností. Oba pohledy na farmacii se vzájemně doplňují a dávají jedinečný komplexní pohled na farmakoterapii a role léčiv z pohledu jedince a společnosti.

Profil absolventa

Absolvent

 1. zvládá principy a nástroje k dosažení racionálního výběru a užití léčiv;
 2. ovládá metodiky farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky, hodnocení zdravotnických intervencí a farmakovigilance k hodnocení terapeutické hodnoty léčiva;
 3. umí hodnotit jak chování zdravotníků, tak pacienta, působí na terapeutickou hodnotu léčiva (lékové compliance a adherence, lékové problémy) a dokáže je ovlivňovat (princip minimalizace rizik farmakoterapie);
 4. se vyzná ve zdravotní a lékové politice a dokáže efektivně využívat jejich nástroje;
 5. umí kriticky hodnotit a efektivně využívat informace o léčivech;
 6. je schopen sledovat potřeby a marketing současné farmacie z pohledu historie. 

Studijní předměty

Konkrétní obsah doktorského studia je každému studentovi určen individuálním studijním plánem. Povinně obsahuje 3 zkoušky z následujícího seznamu:

 • Veřejné zdravotnictví
 • Metodika vědecké práce
 • Sociální lékařství
 • Sociální farmacie
 • Ekonomika a management ve zdravotnictví
 • Zdravotní a léková politika
 • Farmakoepidemiologie
 • Kvalita zdravotní péče a její měření
 • Kvalita života související se zdravím a nemocí a její měření
 • Vývojové trendy soudobého lékárenství
 • Farmakoinformatika a organizace LIC
 • Farmakoekonomika a hodnocení zdravotnických intervencí
 • Základy farmakologie
 • Vybrané kapitoly obecné patofyziologie
 • Vybrané kapitoly z geriatrie
 • Klinická farmakokinetika
 • Vybrané kapitoly z interní medicíny
 • Vybrané kapitoly z psychiatrie a neurologie
 • Farmaceutická péče

Oborová rada

Předseda

 • prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Členové

 • prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
 • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
 • doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.
 • PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
 • doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
 • doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
 • prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
 • prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
 • doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
 • prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
 • doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Státní doktorská zkouška

SDZ se skládá ze dvou tematických okruhů:

 1. z klinické farmacie
 2. ze sociální farmacie

Okruhy otázek – klinická farmacie:

 1. Základy farmakoterapie arteriální hypertenze
 2. Lékové problémy kardiotonik a jejich řešení
 3. Základy farmakoterapie peptického vředu a reflexní ezofagitidy
 4. Lékové problémy bronchodilatancií a jejich řešení
 5. Základy farmakoterapie poruch srdečního rytmu
 6. Lékové problémy při preskripci sulfonamidů a chinolonů a jejich řešení
 7. Základy farmakoterapie astma bronchiale
 8. Lékové problémy při preskripci antiarytmik a jejich řešení
 9. Základy farmakoterapie akutního infarktu myokardu
 10. Lékové problémy vedoucí k hyperglykemii a hypoglykémii a její řešení
 11. Základy farmakoterapie chronické obstrukční choroby plicní
 12. Lékové problémy při preskripci antikoagulancií a trombolytik a jejich řešení
 13. Základy farmakoterapie diabetes mellitus
 14. Lékové problémy vedoucí ke krevním onemocněním a jejich řešení
 15. Základy farmakoterapie hypertyreózy a hypotyreózy
 16. Lékové problémy při preskripci antihypertenzív a jejich řešení
 17. Základy farmakoterapie flebotrombóz a tromboflebitíd
 18. Lékové problémy vedoucí k hyperurikemi a její řešení
 19. Indikace antikoagulancií a rizika spojená s jejich podáváním
 20. Komplikace neléčené hypertenze a jejich prevence
 21. Indikace nesteroidních antirevmatik a rizika spojená s jejich podáváním
 22. Komplikace diabetes mellitus a jejich prevence
 23. Základy farmakoterapie ischemické choroby srdeční
 24. Lékové problémy vedoucí aminoglykosidových antibiotik a jejich řešení
 25. Indikace podávání kortikoidů a rizika spojená s jejich podáváním
 26. Iatrogenní navození průjmů nebo zácpy a jejich řešení
 27. Základy farmakoterapie selhávání myokardu
 28. Odlišnosti ve strategii podávání léků u pacientů se selháváním ledvin
 29. Farmakoterapie změn vnitřního prostředí – základy
 30. Iatrogenní navození anginozních bolestí a jejich řešení
 31. Základy farmakoterapie bolesti
 32. Odlišnosti farmakoterapie ve stáří
 33. Základy farmakoterapie jaterních onemocnění
 34. Analýza možných žádoucích nebo nežádoucích kombinací léků s antihypertenzívy
 35. Základy farmakoterapie anemií
 36. Lékové problémy vedoucí k hepatopatii a nefropatii
 37. Základy farmakoterapie ledvinných onemocnění
 38. Analýza možných žádoucích nebo nežádoucích kombinací léků s antidiabetiky
 39. Udržovací a nasycovací dávka - volba; faktory, které ovlivňují velikost dávky
 40. Léky potenciálně zhoršující glaukom a způsobující retenci moči
 41. Farmakoterapie dnavé artritidy
 42. Indikace a kontraindikace blokátorů kalciového kanálu
 43. Prevence ateriosklerózy a atheriotrombózy
 44. Lékové problémy při preskripci beta-laktámových antibiotik
 45. Principy racionálního užívání antibiotik
 46. Lékové problémy při preskripci hypolipidemik a jejich řešení event. Prevence
 47. Způsob získávání základních farmakokinetických parametrů v klinických podmínkách
 48. Antiagregační léčba - typy, význam a hodnocení účinku
 49. Využití výsledků farmakoepidemiologických analýz ve farmakoterapii
 50. Ovlivnění kalémie, důsledky pro terapii a možnost nápravy
 51. Analýza významu postavení farmakokinetické analýzy ve farmakoterapii
 52. Lékové problémy při preskripci tetracyklinových a makrolidových antibiotik
 53. Využití analytických a signálních studií ke sledování rizik farmakoterapie
 54. Analýza chyb při provádění farmakoekonomických studií
 55. Léková compliance (adherence) pacienta a compliance lékaře s doporučenými postupy - faktory a medicinální, ekonomické a interpretační důsledky
 56. Základy farmakoterapie endogenní deprese
 57. Základy farmakoterapie schizofrenie
 58. Základy farmakoterapie epilepsie
 59. Základy farmakoterapie parkinsonismu a demence (Alzheimerovy choroby)
 60. Základy farmakoterapie u nosologické choroby
 61. Řešení kazuistiky s lékovým problémem

Okruhy otázek – sociální farmacie

 1. Charakteristika vývojových etap farmacie a jejich odraz v české národní minulosti, místo a úloha farmacie ve vývoji zdravotnictví
 2. Farmaceutická historiografie a muzeologie – charakteristika, funkce, význam, muzea
 3. Sociální farmacie – charakteristika, rozsah, postavení v systému farmaceutických věd, vztah k sociálnímu lékařství
 4. Teorie zdraví a nemoci – definice zdraví a nemoci, fáze nemoci, příčiny nemoci, význam
 5. Zdravotní stav obyvatelstva – ukazatelé, stanovení, problémy
 6. Přehled zdravotnických systémů – charakteristika, jejich přednosti a nevýhody
 7. Sociální politika a sociální péče v ČR – charakteristika, systémy, postavení, zásady, problémy
 8. Zdravotní politika v ČR – charakteristika, jednotlivé ovlivňující subjekty, koncepce, problémy
 9. Léková politika v ČR – charakteristika, cíle, jednotlivé ovlivňující subjekty, aspekty, nástroje a jejich regulační možnosti, srovnání se zahraničím
 10. Řízení zdravotnictví v ČR – organizační struktura, postavení ministerstva zdravotnictví, regionů a obcí, problémy
 11. Léčebně preventivní péče – charakteristika, rozdělení, ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení, právní předpisy
 12. Ochrana veřejného zdraví – hygienická služba, preventivní lékařství - rozdělení, právní předpisy, organizace, zásady práce
 13. Podpora zdraví – postavení, význam, tématika, metodika, zdravotní výchova
 14. Zdravotní pojištění – principy, postavení, instituce, problémy, právní předpisy
 15. Financování ve zdravotnictví – celkový přehled, jednotliví plátci (pacient, zdravotní pojišťovna, jiný plátce), kapitace, platba za výkon
 16. Úhrada léčivých přípravků – obecné principy, jejich praktické uplatnění, odlišnost proplácení léčivých přípravků lékárnám nebo ostatním zdravotnickým zařízením
 17. Etika ve zdravotnictví – etické aspekty péče o zdraví, práva a povinnosti zdravotnických pracovníků a pacientů, profesní řády ČLK, etické kodexy ve zdravotnictví a průmyslu, etika ve zkoušení léčiv – etické komise, etické problémy
 18. Pracovníci ve zdravotnictví – kategorie, právní předpisy, výchova a další vzdělávání, právní zodpovědnost, problémy
 19. Pracovníci lékárenské péče – právní předpisy, rozsah činnosti, dělba práce, vzdělávání, právní zodpovědnost, etika výkonu povolání
 20. Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví a ve farmacii – význam, organizace, postavení, úkoly, (WHO, Červený kříž, FIP, PGEU, ESCP, EAHP, atd.)
 21. Odborné a stavovské organizace farmaceutů a ostatních zdravotnických pracovníků – význam, postavení, právní předpisy
 22. Farmaceutický výzkum – charakteristika, úkoly, metody, instituce, trendy do budoucna
 23. Farmaceutická výroba – charakteristika, specifika výroby léčiv, správná výrobní praxe, marketing, trendy do budoucna
 24. Farmaceutická velkodistribuce – charakteristika, správná distribuční praxe, problémy, trendy do budoucna
 25. Farmaceutická kontrola – charakteristika, postavení, úkoly, instituce, trendy do budoucna
 26. Kontrola léčiv – rozdělení, jednotlivé stupně, bezpečnost léčiv, farmakovigilance
 27. Farmaceutické školství – rozdělení, rozsah, úkoly, současný stav, trendy do budoucna
 28. Správné praxe ve farmacii – obecné principy, charakteristika jednotlivých typů, význam
 29. Farmakoepidemiologie – charakteristika, předmět zájmu, metody, základní typy studií, význam
 30. Farmakoekonomika – charakteristika, metody, význam, spotřeba léčiv
 31. Farmakoinformatika – charakteristika, role, informační zdroje o léčivech, medicína založená na důkazech
 32. Lékopisná a obdobná literatura – charakteristika, význam, vývoj, současný stav, problémy
 33. Základní právní předpisy ve zdravotnictví v ČR
 34. Základní právní předpisy ve farmacii v ČR
 35. Léčiva – právní předpisy, názvosloví, etická a generická léčiva, orphan drugs, OTC léčiva, licence, registrace, vztah léčiva a parafarmaceutika
 36. Problematika návykových látek a prekurzorů – právní předpisy, rozdělení, zacházení s nimi, drogová závislost, zneužívání
 37. Falšování léčiv – charakteristika, význam, možnosti snížení rizika
 38. Reklama na léčiva – význam, právní předpisy, regulace; reklama v lékárně - celkově
 39. Farmaceutická péče – definice, charakteristika jednotlivých prvků, současný stav, trendy do budoucna, lékové záznamy pacienta
 40. Lékárenská péče – správná lékárenská praxe, právní předpisy, jednotlivé činnosti, inspekce, ekonomika, objektivní sledování činnosti a jakosti poskytovaných služeb
 41. Psychologie a sociologie v práci lékárníka – komunikace s pacienty, spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky, řídící činnost, veřejná činnost lékárníka ve společnosti
 42. Léková pochybení – důvody, rizika, možnosti řešení
 43. Pacient a léčiva – problémy, compliance, adherence a konkordance, návyk, zneužívání léků
 44. Samoléčení – definice, všeobecný algoritmus výběru vhodné terapie, alternativní farmacie a medicína
 45. Výdejní činnost v lékárně – charakteristika, rozsah, dispenzace léčivých přípravků, ovlivnění compliance pacientů, moderní metody spolupráce lékárník – pacient – lékař
 46. Příprava léčivých přípravků v lékárnách – charakteristika, význam, rozsah, právní předpisy, správná lékárenská praxe v oblasti přípravy, specifika přípravy ve veřejných a nemocničních lékárnách
 47. Ekonomika lékárenské péče – cenotvorba v lékárně, příjmy a náklady lékárny, spolupráce se zdravotními pojišťovnami, ekonomická administrativa, marketing
 48. Nemocniční lékárenství – význam, úkoly, specifika, problémy
 49. Klinická farmacie – charakteristika, význam, praktické uplatnění, problémy, trendy do budoucna
 50. Ostatní odborné činnosti a specializované služby v lékárně – činnost kontrolní, zásobovací, informační a konzultační, vzdělávací; specializované služby pro pacienty a zdravotnická zařízení; nepoužitelná léčiva – právní předpisy, definice, důvody, rizika, možnosti řešení

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS