Farmakognosie a toxikologie přírodních látek

Kód P5206 Farmacie / Farmakognosie a toxikologie přírodních látek

Akreditace

11. 7. 2014 - 31. 3. 2020

Charakteristika

Studijní obor Farmakognosie a toxikologie přírodních látek studuje komplexně zdroje přírodních látek zpravidla sekundárních metabolitů z mikroorganismů, hub, rostlin a živočichů z hlediska terapeutického a toxikologického. Zabývá se izolací látek, jejich analytickým hodnocením, biotechnologickou přípravou, technologií výroby, biologickými účinky in vitro, forenzní toxikologií a kontrolou surovin podle legislativních předpisů. Poskytuje informace o nežádoucích účincích těchto látek, interakcích s exogenně podanými léčivy a potravou. Absolvent nachází uplatnění ve farmacii, potravinářství, zemědělství a toxikologických pracovištích.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Farmakognosie a toxikologie přírodních látek má komplexní znalosti z obsahových látek mikroorganismů, hub, rostlin a živočichů v surovinách (drogách), které jsou využívány v terapii, anebo jsou terapeuticky perspektivní, případně toxikologicky (forenzně) významné. Je určen pro uplatnění ve farmacii, potravinářství, zemědělství a toxikologických pracovištích.

Studijní předměty

Biotechnologie přírodních látek / Farmaceutická botanika / Farmakognosie / Forenzní botanika / Fytochemické izolační metody / Chemie přírodních látek / Kontrola rostlinných drog / Principy buněčné toxicity / Systematická biologie – zdroje přírodních jedů a toxinů / Toxikologie přírodních látek a metody jejího sledování / Vybrané instrumentálně-analytické metody / Vybrané kapitoly z biochemie / Cizí jazyk (anglický).

Oborová rada

Předseda

 • doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.

Členové

 • doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.
 • prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
 • doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
 • prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
 • prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Pavel Mučaji, Ph.D.
 • prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
 • doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
 • PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
 • doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. 

Státní doktorská zkouška

Obsahuje komplexní pohled na přírodní látky využívané jako zdroj léčiv, součást potravního řetězce a případné toxické agens.

Sylabus státní doktorské zkoušky Farmakognosie a toxikologie přírodních látek

 1. Principy vzniku sekundárních metabolitů
  (ana-, kata- a amfibolismus, primární a sekundární metabolismus a vztahy mezi těmito procesy, biosyntetické cesty, přehled jednotlivých biosyntéz z hlediska typů sekundárních metabolitů rostlin).
 2. Úvod do analýzy sekundárních metabolitů
  (přehledově: úprava vzorků a extrakce, chromatografická separace a izolace, charakterizace látek a objasnění jejich struktury).
 3. Biosyntéza sekundárních metabolitů (základní metody využívané pro objasnění biosyntetických cest).
 4. Post-biosyntetické změny a akumulace sekundárních metabolitů v rostlinných tkáních
  (změny v obsahu sekundárních metabolitů v průběhu ontogeneze, výkyvy v obsahu látek v průběhu diurnálního cyklu, oxidační změny sekundárních metabolitů, sekrece a uskladňování sekundárních metabolitů).
 5. Morfologická, embryologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných rostlin krytosemenných čeledí - přehledově
  (základní morfologické a fytochemické rysy taxonů Ginkgophyta, Conepherophyta, Gnetophyta, Magnoliophyta).
 6. Metody izolace sekundárních metabolitů a určení struktury z biologického materiálu – přehledově (extrakce v závislosti na typu získávaných sloučenin, klasické chromatografické metody
  (tenkovrstvá a sloupcová chromatografie s využitím různých separačních procesů), purifikační metody).
 7. Biologické a chemické metody screeningu rostlinných extraktů
  (biologické metody screeningu, chemické metody screeningu a další).
 8. Moderní metody sledování biologické aktivity
  (testy využívající potlačení zánětlivé reakce, resp. zasahující do metabolismu arachidonátu, měření zametačové aktivity a antioxidačních vlastností látek, studium vlivu látek na tumorové buňky, metody ovlivnění invazních organismů (antiprotozoální účinky), metody sledování permeability buněk a jejich metabolismu a další).
 9. Terapeutický potenciál rostlinných metabolitů
  (látky používané v neupraveném rostlinném materiálu, sekundární metabolity jako vůdčí struktury pro nová léčiva, léčivé drogy jako suroviny pro výrobu léčiv, obsahové látky rostlin jako účinná léčiva, základní biochemické a farmakologické principy účinku těchto látek).
 10. Léčivé drogy jako zdroj jednoduchých léčivých přípravků
  (farmakognostické principy hodnocení drog, farmaceutická kvalita rostlinných drog, léčivé přípravky s obsahem léčivých látek – základní principy).
 11. Enzymy uplatňující se při získávání rostlinných drog a přípravě fytofarmak
  (fermentace, posklizňové procesy probíhající v rostlinném materiálu, rozklad látek, enzymatické štěpení obsahových látek rostlin v průběhu přípravy fytofarmak).1
 12. Sekundární metabolity rostlin jako součást potravního řetězce
  (sekundární metabolity rostlin v potravinách a problém biologické účinnosti, víno, sója, antioxidační efekt některých sekundárních rostlinných metabolitů, kyselina askorbová v přírodním materiálu, deriváty tokolu a další).1
 13. Léčivé drogy tradičních ethnobotanických systémů v západní terapii
  (základní principy, rozdíly z hlediska západní medicíny (alopatický pohled), specifika léčivých drog uvedených ethnobotanických systémů a jejich účinky, potenciál těchto léčivých drog z hlediska teorie západní terapie, aspekty bezpečnosti: Tradiční čínská medicína, Kampo medicína, prostředky Ayurvédy).1
 14. Instrumentální metody využívané při hodnocení přírodních látek
  (příprava vzorku před analýzou, metody spektrální (včetně metod bazálně používaných při určování struktury izolovaných látek), chromatografické, vývojové trendy v tandemových metodách, metody elektroforetické, problematika optimalizace a validace analytických metod, troubleshooting v HPLC)
 15. Sacharidy I: chemické aspekty důležitých mono- a oligosacharidů
  (definice sacharidů, jejich klasifikace, strukturní souvislosti mono- a oligosacharidů, organoleptické vlastnosti monosacharidů, sacharidy v látkové výměně, analýza monosacharidů, farmaceuticky významné mono- a oligosacharidy).
 16. Sacharidy II: polysacharidy a drogy s obsahem těchto sloučenin
  (rostlinné polysacharidy a jejich důležité deriváty, rostlinné gumy, slizy, bakteriální polysacharidy, houbové polysacharidy, algináty a další významné látky tohoto typu).
 17. Sacharidy III. Aminoglykany a glykoaminoglykany
 18. Rostlinné lektiny: výskyt, biologický účinek, analýza a imunomodulační aktivita
  (terapeutický a toxikologický význam, analytika, riziko použití).
 19. Lipidy
  (mastné kyseliny, triacylglyceroly, fosfolipidy, glykolipidy, význam lipidů pro strukturu buněčné membrány, lipopolysacharidy, vosky a podobné sloučeniny).
 20. Isoprenoidy
  (terminologie, biosyntéza, klasifikace, funkce v biologických systémech, základní pohled na monoterpeny v silicích, iridoidy, seskviterpeny, diterpeny, triterpeny včetně steroidů, tetraterpeny (karotenoidy a biogeneticky podobné sloučeniny).2
 21. Triterpeny včetně steroidů
  (přehled farmaceuticky významných skupin těchto látek, důkazové reakce, skvalen, saponiny, kardiotonické glykosidy, různé sloučeniny obsahující steroidní skelet).
 22. Silice a drogy s jejich obsahem
  (vlastnosti silic, koření s obsahem silic, stomachika, cholagoga, karminativa, expektorancia, rhinologika, externa, využitelnost siličných drog, standardizace siličných drog).
 23. Fenolové sloučeniny
  (definice, fenolkarbonové kyseliny a jejich deriváty, kumariny, lignany, flavonoidy, kannabinoidy, třísloviny, anthranoidy a další).
 24. Alkaloidy
  (definice, rozdělení, alkaloidy chinolizidinové, pyrrolizidinové, tropanové, piperidinové, fenylethylaminy, alkaloidy isochinolinové, Ipeca-alkaloidy, tropolonové, alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae, alkaloidy ?-karbolinové, námelové a ergolinové, monoterpenové indolové alkaloidy, ostatní terpenové alkaloidy a purinové baze).
 25. Ostatní nativní zdroje biologicky účinných látek
  (mořské a hmyzí produkty).
 26. Zdroje a metody přípravy nových, biologicky aktivních látek
  (mikrobiální biotechnologie, technologie rekombinantní DNA, rostlinné a živočišné biotechnologie, genomika, metagenomika, mutasyntéza, kombinatoriální biosyntéza).
 27. Standardizace léčivých drog – Český lékopis
  (význam Českého lékopisu, východiska a cíle, legislativní adjustace Českého lékopisu, farmakognostické metody uvedené v Českém lékopise – kvalitativní a kvantitativní metody hodnocení drog s obsahem primárních a sekundárních metabolitů, kontaminace drog, makroskopické a mikroskopické hodnocení).
 28. Metody forenzní botaniky
  (sběr důkazů a jejich analýza, rostlinná DNA v kriminalistice, principy forenzní mikroskopie, palinologie, kauzální studie ve forenzní botanice, forenzní hodnocení biologického materiálu mimo oblast rostlin)2
 29. Toxikologie přírodních látek a metody jejího sledování
  (neočekávané účinky fytofarmak v důsledku genetický abnormalit, přecitlivělost při použití léčivých drog a fytofarmak, toxické projevy léčivých rostlin, nežádoucí interakce obsahových látek léčivých rostlin s exogenními léčivy, toxikokinetika a biotransformace toxických metabolismů, mechanismy toxického účinku a klinické projevy intoxikací, toxikologie rostlinné a živočišné říše – přehled, metody experimentální toxikologie – přehled)

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS