Farmaceutická analýza

Kód P5206 Farmacie / Farmaceutická analýza

Těžištěm doktorského studijního programu jsou teoretické aspekty oboru a především experimentální práce v oblasti kontrolně-analytických a bioanalytických studií a vývoje metodik pro hodnocení léčiv. Studijní program je určen pro absolventy farmaceutických fakult i pro vysokoškolsky graduované absolventy příbuzných oborů. Studenti doktorského studia se zabývají zejména kontrolně-analytickým hodnocením léčiv s důrazem na jejich stanovení v biologickém materiálu a stabilitními studiemi léčivých látek a léčivých přípravků. Na zabezpečení doktorského studijního programu v rámci oboru Farmaceutická analýza se podílí zejména Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy ve spolupráci s Katedrou analytické chemie FaF UK a v menší míře katedry Farmakologie a toxikologie a Biofyziky a fyzikální chemie.

Akreditace

14. 7. 2008 – 31. 12. 2020

Charakteristika oboru

Farmaceutická analýza je profilovým farmaceutickým oborem, který je v teoretické i experimentální oblasti směrován na zajištění jakosti a bezpečnosti léčiv, čímž nezastupitelně plní jednu ze základních funkcí farmacie. Farmaceutická analýza je oborem úzce spjatým s farmaceutickou praxí. Zasahuje prakticky do všech oblastí farmacie - od výzkumu a vývoje nových účinných látek přes analytické studie související s vývojem nejrůznějších lékových forem až po stanovení léčiv a metabolitů v lidském organismu.

Studijní plány jsou u studentů doktorského studia koncipovány individuálně s ohledem na jejich pregraduální vzdělání a zaměření disertační práce. Výuka probíhá formou doporučených přednášek, seminářů, konzultací a samostudia doporučené literatury. Velký důraz je kladen na kvalitní experimentální práci a výstupy formou publikací ve vědeckých časopisech. V rámci disertační práce řeší student doktorského studia úkol, který je zpravidla součástí vědecko-výzkumného programu školícího pracoviště. Nosnými tématy jsou analytické studie léčiv s využitím chromatografických metod a neseparačních průtokových metod.

Studijní předměty

 • Vybrané analytické metody
 • Elektromigrační metody
 • Neseparační průtokové metody ve farmaceutické analýze
 • Analýza látek přírodního původu
 • Farmaceutická chemie obecná
 • Metody nukleární analýzy
 • Separace enantiomerů léčiv
 • Monitorování lékových hladin
 • Separační metody ve farmaceutické analýze
 • SDZ - Farmaceutická analýza 

Oborová rada

Předsedkyně

 • doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

Členové

 • prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.
 • doc. Ing. Jiří Dohnal, MBA, CSc.
 • prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
 • RNDr. Milada Doležalová, CSc.
 • doc. Ing. Miloš Hroch, Ph.D.
 • RNDr. Petr Kafka, CSc.
 • prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
 • prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
 • doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.
 • doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
 • doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
 • doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc.
 • prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
 • doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.

Členové komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajoby disertačních praci

 • doc. RNDr. Dalibor Šatinský, Ph.D.

Tematické okruhy státní doktorské zkoušky

 • Kontrolně-analytické metody směrem k zajištění jakosti a bezpečnosti léčiv.
 • Důkazy léčiv na základě fyzikálních konstant, pomocí fyzikálněchemických metod a chemickými reakcemi.
 • Skupinové a selektivní reakce strukturních typů léčiv v rámci farmakoterapeutických skupin.
 • Čistota léčiv, důkazy nečistot chemickými reakcemi a instrumentálními metodami.
 • Metody kvalitativního hodnocení léčiv.
 • Stabilita léčiv, rozkladné procesy, faktory ovlivňující stabilitu.
 • Zrychlené stabilitní testy, kinetické charakteristiky rozkladných reakcí.
 • Stabilizační zásahy.
 • Analýza lékových přípravků.
 • Úkoly kontroly léčiv z hlediska GMP a GLP.
 • Monitorování lékových hladin.
 • Instrumentální analytické a imunoanalytické metody monitorování léčiv a metabolitů v tělních tekutinách.
 • Techniky úprav vzorků tělních tekutin před analýzou.

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS