Studijní program Farmaceutická chemie

Poznání a studium vztahů mezi strukturou a účinkem biologicky aktivních sloučenin umožňuje absolventům tohoto čtyřletého doktorského studijního programu samostatnou činnost ve všech oborech farmaceutického výzkumu. Zvládnutí farmaceutické chemie spolu s dalšími vědomostmi umožňují v řadě případů vyslovit nejen predikci biologické aktivity, ale i dalších vlastností potřebných pro zacházení, uchování a praktické používání léčiv, poskytuje ucelený soubor znalostí, který umožňuje erudovanou spolupráci farmaceutického chemika s dalšími specialisty ve farmaceutickém výzkumu či výrobě léčiv. 

Akreditace

22. 5. 2019 – 22. 5. 2029

Charakteristika programu

Farmaceutická chemie poskytuje ucelený obraz o léčivech a pomocných látkách chemického charakteru. Farmaceutická chemie je interdisciplinární věda na pomezí chemických (obecná, anorganická a organická chemie, fyzikální chemie) a biologických disciplín (farmakognosie, biochemie, farmakologie, molekulární biologie, mikrobiologie, toxikologie). Poznání a studium vztahů mezi strukturou a účinkem biologicky aktivních sloučenin, umožňuje absolventům tohoto typu studia samostatnou činnost ve všech oborech farmaceutického výzkumu.

Studijní předměty

 • Příprava chemických léčiv
 • Vybrané kapitoly z farmaceutické chemie
 • Fyzikální organická chemie
 • Farmaceutická chemie obecná
 • Počítačem podporované projektování léčiv
 • Vybrané kapitoly z mikrobiologie
 • Základy fotofyziky
 • SDZ-Farmaceutická chemie

Studijní plány jsou vzhledem k pravděpodobné různorodosti zájemců o studium a s přihlédnutím k tematickému zaměření doktorské disertace koncipovány individuálně. Výuka probíhá formou konzultací a samostudia doporučené literatury.

U absolventů magisterského stupně vzdělání na Farmaceutické fakultě studijní plán počítá hlavně s prohloubením znalostí na hranici jednotlivých oborů, zejména organické chemie, biochemie, mikrobiologie, molekulární biologie aj. (Projektování léčiv; Příprava chemických léčiv; Stereochemické aspekty účinku léčiv; Vybrané kapitoly z farmaceutické chemie; Fyzikální organická chemie). Pro absolventy jiných vysokých škol jsou navíc předepsány některé přednášky magisterského studia farmacie.

Mezi další studijní povinnosti patří jazyková příprava (zkouška z anglického nebo jiného světového jazyka), případná zahraniční stáž, aktivní účast na vědeckých konferencích, průběžná publikační činnost (minimálně 2 články v odborných časopisech s impaktem). Další studijní povinnosti jsou konkretizovány v individuálním studijním plánu.

Oborová rada

Předseda

 • prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Členové

 • doc. PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Ivan Malík, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
 • Mgr. Radim Nencka, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
 • doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc.
 • doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
 • prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.

Tematické okruhy disertačních prací

V rámci disertační práce doktorand řeší obvykle úkol, který souvisí s vědecko-výzkumným zaměřením pracoviště. Dlouhodobým vědeckým projektem je syntéza potenciálních léčiv odvozených od pyrazinu. Je zaměřen zejména na přípravu potenciálních léčiv s předpokládaným účinkem antituberkulotickým, antimikrobním a antimykotickým. Dalším úkolem je syntéza potenciálních reaktivátorů inhibované acetylcholinesterasy a studium vztahů mezi strukturou a účinkem potenciálních modulátorů acetylcholinesterasy. Jinou oblastí výzkumné činnosti studentů je syntéza a studium biologických vlastností potenciálních fotodynamicky aktivních látek ze skupiny derivátů porfyrinu. Nevylučuje se ani možnost, že si téma úkolu navrhne student sám. Na zabezpečení tohoto doktorského studijního programu se podílí několik dalších pracovišť u nás i v zahraničí.

Tematické okruhy státní doktorské zkoušky

 1. Názvosloví léčiv
 2. Faktory ovlivňující účinek léčiva
 3. Chemická struktura léčiva jako základní předpoklad účinku
 4. Fyzikálně-chemické vlastnosti a jejich význam pro účinek léčiva
 5. Chemická struktura a její význam ve vztahu k biotransformaci léčiv. Racionální využití poznatků o metabolismu léčiv
 6. Stereochemické aspekty účinku léčiv
 7. Farmaceuticko-chemické aspekty u léčiv působících na centrální nervový systém, periferní nervový systém a vegetativní nervový systém
 8. Farmaceuticko-chemické aspekty u léčiv působících na oběhovou a krevní soustavu
 9. Farmaceuticko-chemické aspekty u léčiv ovlivňujících trávící a vylučovací soustavu
 10. Farmaceuticko-chemické aspekty u chemoterapeutik bakteriálních a virových infekcí
 11. Farmaceuticko-chemické aspekty u chemoterapeutik nádorových onemocnění
 12. Farmaceuticko-chemické aspekty u vitaminů a hormonů

Získané granty pro rozvoj vědní disciplíny v posledním období

 1. Dokončení přípravy série potenciálních antituberkulotik a antimykotik (Mgr. Josef Jampílek), FRVŠ, č. 2245/G4/2002 MSMT 2002
 2. Pokračování přípravy potenciálně účinných antituberkulotik a antimykotik (Mgr. Josef Jampílek), FRVŠ, č. 2998/G6/2003 MSMT 2003
 3. Chalkony a jejich analoga jako potenciální léčiva (Mgr. Marta Chlupáčová), FRVŠ, č. 2970/G3/2003 MSMT 2003
 4. Výzkum nových lékových struktur (prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.), Výzkumný záměr MSM 0021620822 MSMT 2005-2011
 5. Modelování potenciálně antimykobakteriálně aktivních látek (doc. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.), IGA MZd ČR 1A/8238-3 MZd 2004-2006 (Ministr zdravotnictví ČR MUDr. Tomáš Julínek, MBA udělil v Praze dne 17. 12. 2007 čestné uznání doc. PharmDr. Martinu Doležalovi, Ph.D. za mimořádně úspěšné řešení tohoto výzkumného projektu)
 6. Azaftalocyaniny - nová skupina fotosensitizérů v PDT (PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.), Grantová agentura ČR 203/07/P445 GA ČR 2007-2009
 7. Syntéza a hodnocení azaftalocyaninů jako zhášečů fluorescence (PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.), Grantový projekt AV ČR KJB 401100801 AV ČR 2008-2010
 8. Vztah mezi strukturou a biologickou aktivitou nových reaktivátorů (Mgr. Kamil Musílek), GAUK 302/2005/B-CH/FaF UK 2005-2006
 9. Inhibitory a reaktivátory acetylcholinesterasy - syntéza (RNDr. Veronika Opletalová Ph.D), GAUK 126/2005/B-BIO/FaF UK 2005
 10. Inovace laboratorních cvičení předmětu „Farmaceutická chemie“ a „Technologie syntetických léčiv“ (doc. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.), FRVŠ 509/2008/A MSMT 2008
 11. Inovace praktických cvičení předmětů Farmaceutická chemie a Technologie syntetických léčiv (doc. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.) FRVŠ 1095/2009/F6 MSMT 2009
 12. Modernizace výuky na praktickém cvičení z Farmaceutické chemie a Technologie syntetických léčiv (Mgr. Diana Kešetovičová/Mgr. Jan Zitko), FRVŠ 770/2009/G6 MSMT 2009
 13. Studium nových potenciálních antituberkulotik odvozených od pyrazinu (Mgr. Jan Zitko) GAUK 120509/2009/B-CH/FaF UK 2009-2011
 14. Syntéza biskvarterních inhibitorů acetylcholinesterasy jako potenciálních léčiv Myasthenia gravis (Mgr. Markéta Komlóová) GAUK 117909/2009/B-CH/FaF UK 2009-2011
 15. Konjugáty ftalocyaninů a azaftalocyaninů pro fotodynamickou terapii připravené pomocí "click" chemie (Mgr. Veronika Nováková) GAUK 57810/B-CH/FaF UK 2010-2012
 16. Syntéza ftalocyaninových barviv a studie jejich využití při zhášení fluorescence (Mgr. Lenka Váchová) GAUK 68110/B-CH/FaF UK 2010-2012
 17. Studium nových potenciálních antituberkulotik odvozených od pyrazinkarboxylové kyseliny (Mgr. Barbora Servusová) GAUK 710312/B-CH/FaF 2012-2014
 18. Studium vlivu strukturních faktorů na účinnost intramolekulárního přenosu náboje u azaftalocyaninů (Mgr. Antonín Cidlina) GAUK 1182313 /B-CH/FaF 2013-2015
 19. Postdoci na UK CZ.1.07/2.3.00/30.0022, 2012-2015
 20. Postdoci II UK CZ.1.07/2.3.00/30.0061, 2012-2015
 21. Development of new photosensitizers for photodynamic therapy and investigation of their mechanism of action on cellular level (doc. Petr Zimčík) GAČR 13-27761S, 2013-2016
 22. Počítačem podporované projektování léčiv, syntéza, in vitro antimykobakteriální hodnocení nových derivátů pyrazinu (Mgr. Lucia Semelková) GAUK 1594214 B-CH/FaF 2014-2016.
 23. Syntéza modulátorů interakce ABAD-Aβ jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci (Mgr. Lukáš Hroch) GAUK 992214 B-CH/FaF 2014-2016.
 24. Czech Science Foundation project No. 17-27514Y
 25. GAUK C-C3/1572317 (2017-2019) - Charles University Grant Agency (GAUK) - Derivatives of pyrazinecarboxylic acid as potential antimycobacterial active drugs.
 26. CELSA (2017-2018) Structure-based design of new antitubercular medicines. KU Leuven (Arthur Van Aerschot) - Charles University in Prague (Doležal Martin) 
 27. 2020-2022 Charles University - PRIMUS: Study of phthalocyanines for photodynamic therapy of cancer and bioimaging (PRIMUS/20/SCI/013)
 28. 2020-2022 Czech Science Foundation: Supramolecular approach for improvement of photodynamic activity of photosensitizers (20-09212S)
 29. 2018-2021 Technology Agency of the Czech Republic: IVD PROBES (TH03010251)
 30. 2018-2020 Grant Agency of Charles University: Synthesis of modifiers increasing melting temperature of oligonucleotide probes (GAUK: 994218)

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS