Studijní program Farmaceutická analýza

Těžištěm doktorského studijního programu jsou teoretické aspekty oboru a především experimentální práce v oblasti kontrolně-analytických a bioanalytických studií a vývoje metodik pro hodnocení léčiv. Studijní program je určen pro absolventy farmaceutických fakult i pro vysokoškolsky graduované absolventy příbuzných oborů. Studenti doktorského studia se zabývají zejména kontrolně-analytickým hodnocením léčiv s důrazem na jejich stanovení v biologickém materiálu a stabilitními studiemi léčivých látek a léčivých přípravků. Na zabezpečení doktorského studijního programu v rámci oboru Farmaceutická analýza se podílí zejména Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy ve spolupráci s Katedrou analytické chemie FaF UK a v menší míře katedry Farmakologie a toxikologie a Biofyziky a fyzikální chemie.

Akreditace

22. 5. 2019 - 22. 5. 2029

Charakteristika programu

Doktorský program Farmaceutické analýzy je zaměřen na analytické hodnocení léčiv, bioanalytické studie a vývoj analytických metod pro hodnocení nových léčiv. Absolventi tohoto programu si rozšiřují základní teoretické znalosti o farmaceutické analýze a získávají odborné zkušenosti při práci s nejmodernějšími analytickými přístroji. Absolventi jsou odborníky na všechny aspekty analýzy léčiv - vývoj nových analytických metod, validace analytických metod, testování stability léků a jejich bioanalytické testy. Budou mít kvalifikaci pro práci v analytických laboratořích farmaceutických společností a výzkumných ústavů, v klinických laboratořích nemocnic i v laboratořích zabývajících se lékopisným hodnocením léčiv.

Studijní předměty

 • Analýza bioléčiv
 • Analýza látek přírodního původu
 • Bioanalytické hodnocení léčiv
 • Elektromigrační metody
 • Farmaceutická chemie obecná
 • Hmotnostní spektrometrie
 • Chromatografické metody ve farmaceutické analýze
 • Neseparační průtokové metody ve farmaceutické analýze
 • Vybrané analytické metody
 • Vývoj a validace analytické metody pro zajištění kvality léčiv
 • SDZ - Farmaceutická analýza

Tematické okruhy státní doktorské zkoušky

 • Totožnost léčiv na základě fyzikálních konstant, pomocí fyzikálně-chemických metod a chemickými reakcemi.
 • Čistota léčiv, hodnocení nečistot chemickými reakcemi a instrumentálními metodami.
 • Chirální čistota léčiv, metody pro hodnocení.
 • Využití spektrálních metod ve farmaceutické analýze.
 • Využití hmotnostní spektrometrie ve farmaceutické analýze.
 • Metody pro kvantitativní hodnocení léčivých látek a léčivých přípravků.
 • Separační analytické metody využívané pro analýzu léčiv a léčivých přípravků.
 • Vývoj a validace analytické metody pro hodnocení léčiv a léčivých přípravků.
 • Stabilita léčiv a léčivých přípravků, faktory ovlivňující stabilitu, kinetické charakteristiky rozkladných reakcí, stabilitní testy.
 • Trendy v instrumentálních analytických metodách využívaných ve farmaceutické analýze.
 • Techniky úpravy vzorku před analýzou biologického materiálu, moderní a konvenční přístup, perspektivy jejich využití ve farmaceutické analýze.
 • Analýza léčiv a endogenních látek v biologickém materiálu.
 • Instrumentální analytické a imunoanalytické metody v bioanalýze léčiv.
 • Farmaceutická analýza biologických léčiv.
 • Zásady práce v režimu správné výrobní praxe a správné laboratorní praxe.

Oborová rada

Předsedkyně

 • doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

Členové

 • doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
 • doc. Ing. Miloš Hroch, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
 • doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
 • doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
 • RNDr. Milan Maděra, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Peter Mikuš, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
 • prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
 • prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
 • prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 • prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
 • doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.

Členové komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajoby disertačních prací

 • doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS