Studijní program Bioorganická chemie

Studium je zaměřeno na teoretickou, experimentální a aplikovanou bioorganickou chemii a je koncipováno mezioborově. Je určeno absolventům magisterských studijních programů v oblasti farmacie, zdravotnické bioanalytiky, přírodních věd, medicíny a absolventům VŠ chemického nebo biologického zaměření.

Akreditace

22. 5. 2019 – 22. 5. 2029

Charakteristika programu

Program bioorganická chemie vychovává chemicky vzdělané odborníky, zaměřené na strukturu a funkci malých organických molekul v živých organismech a možnosti ovlivnění těchto organismů jejich působením. Je zaměřen na studium všech aspektů organických látek, které jsou nezastupitelné pro stavbu a funkce živých organismů. Široké spektrum těchto látek zahrnuje molekuly se stavební (primární metabolity), signální, aktivační či deaktivační funkcí ve vztahu k proteinům s klíčovými funkcemi v živých organismech, i molekuly, které jsou těmito organismy syntetizovány (přírodní látky, resp. sekundární metabolity, metabolity xenobiotik). Základy studia jsou tak primárně zaměřeny na strukturu a syntézu organických látek, s důrazem na přírodní látky, heterocykly a další organické látky, ovlivňující nitrobuněčné děje. Neméně důležité je i zkoumání funkce těchto látek jako součástí biologických struktur, stejně jako jejich vlivu na průběh dějů v živých organismech a možnosti modifikovat tento vliv na základě změny struktury.

Bioorganická chemie tak tvoří spojovací článek mezi organickou chemií a biomedicínskými disciplínami a částečně se překrývá s farmaceutickou, resp. medicinální chemií, ale liší se od nich obecnějším zaměřením, neboť zmíněné programy jsou primárně zaměřeny na vývoj léčiv, což je užší podmnožina biologicky aktivních látek.

Studijní předměty

 • Bioorganická chemie
 • Fyzikální metody organické chemie
 • Organická chemie
 • Organická syntéza
 • Vybrané kapitoly z farmaceutické chemie

Tematické okruhy státní doktorské zkoušky

Státní doktorská zkouška je zaměřena na ověření znalostí kandidáta v organické chemii (základní přehled po oboru), bioorganické chemii (hluboký přehled po oboru) a dokonalá orientace v užší problematice disertační práce. Skládá se tak ze tří, relativně samostatných částí, reprezentovaných třemi otázkami:

 • Organická chemie
 • Bioorganická chemie
 • Tématika disertační práce

Oborová rada

Předseda

 • prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

Členové

 • prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
 • doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.
 • prof. Dr., RNDr. Oldřich Lapčík
 • prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
 • doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
 • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.
 • prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.

Členové komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajoby disertačních praci

 • prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
 • doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.
 • PharmDr. Karel Palát, CSc.
 • PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS