Studijní program Bioanalytické metody

Absolvent doktorského studia Bioanalytické metody získává pokročilé teoretické i praktické zkušenosti v problematice chemických i instrumentálních metod analýzy, zpracování biologického materiálu i přístupů k zajišťování jakosti analytických výsledků, validaci metod a akreditaci bioanalytických laboratoří. Ovládá metody zpracování a analýzy biologického materiálu, odpovídající přístrojovou techniku včetně výpočetní techniky.

Absolventi doktorského studia Bioanalytické metody nacházejí široké uplatnění při vývoji, optimalizaci a ověřování nových postupů, při řízení bioanalytické praxe a provádění analýz nezbytných ve výzkumu, nemocničních laboratoří i ochraně životního prostředí a zdraví člověka ve výzkumných ústavech, zdravotnických, farmaceutických a potravinářských podnicích, laboratořích kontrolujících pracovní a životní prostředí, klinických, hematologických a toxikologických laboratořích.

Akreditace

28. 11. 2018 - 28. 11. 2028

Charakteristika programu

Cílem studia je vychovat vysokoškolsky kvalifikovaného zdravotnického pracovníka specializovaného pro práci v klinických laboratořích, laboratořích hygienické služby a biochemických a hematologických laboratořích. Je schopen posoudit klinický význam laboratorních vyšetření a možnou interpretaci jejich výsledků v takovém stupni a rozsahu, aby mohl být konzultantem lékaři při volbě a využití laboratorních metod v jeho diagnostické, monitorovací, terapeutické a léčebně preventivní činnosti.

Studijní předměty

 • Analýza látek ovlivňujících životní prostředí
 • Bioanalytické postupy v klinických laboratořích
 • Elektroforetické metody v analýze biologicky aktivních látek
 • Hmotnostní spektrometrie v analýze biologicky aktivních látek
 • Metody úpravy biologického materiálu k analýze
 • Moderní trendy v analýze potravin
 • Moderní trendy v kapalinové chromatografii
 • Průtokové metody v analýze biologicky aktivních látek
 • Vývoj, optimalizace a validace bioanalytických  metod
 • Vybrané instrumentálně-analytické metody
 • Laboratorní hematologické metody
 • Metody toxikologické analýzy
 • SDZ - Bioanalytické metody

Studijní plány jsou u studentů doktorského studia koncipovány individuálně s ohledem na jejich pregraduální vzdělání a zaměření disertační práce. Výuka probíhá formou doporučených přednášek, seminářů, konzultací a samostudia. Velký důraz je kladen na kvalitní experimentální práci a výstupy formou impaktovaných publikací ve vědeckých časopisech. Doktorská práce je zpravidla součástí vědecko-výzkumného programu školícího pracoviště.

Oborová rada

Předseda

 • prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Členové

 • prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
 • doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
 • doc. Ing. Aleš Horna, CSc.
 • doc. RNDr. Roman Kanďár, Ph.D.
 • doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.
 • doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
 • prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 
 • prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D.
 • RNDr. Petr Sadílek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 • prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
 • prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Tematické okruhy státní doktorské zkoušky

 • Přehled vybraných instrumentálně-analytických metod v bioanalytické chemii
 • Problematika příprava biologického materiálu k analýze
 • Využití chromatografických metod a k analýze biologicky aktivních látek
 • Využití elektroforetických metod a k analýze biologicky aktivních látek
 • Bioanalytické postupy v klinických laboratořích a validace bioanalytických metod
 • Problematika bioanalytického hodnocení metabolitů biologicky aktivních látek

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS