Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie v roce 2017

Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie (UCKF) Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové má za sebou již 2,5 roku existence, během které uspořádalo 16 národních akcí pro klinické farmaceuty a farmaceuty se zájmem o nové poznatky v oboru klinická farmacie a jednu evropskou tréninkovou školu racionální geriatrické farmakoterapie ve spolupráci s iniciativou EU COST Action pod názvem „European perspectives in rational and individualized drug therapy in the old age and ageism- priorities for next decades“ (více viz  www.faf.cuni.cz/uckf).

V lednu a únoru tohoto roku proběhly další vzdělávací akce UCKF zaměřené na „Racionální užití antibiotik v klinické praxi a individuální přístup při volbě a dávkování léčiv“ a „Intepretace základních laboratorních hodnot ve vztahu k účinnosti a bezpečnosti běžně indikovaných léků“.  U obou akcí se jednalo o I. části 3-denních modulů, na které budou navazovat další dva jednodenní kurzy (II. a III. část), jejichž absolvováním mohou posluchači splnit povinnosti nového vzdělávacího programu oboru Klinická farmacie pro specializační vzdělávání. Celodenní odborný program kurzů tvoří nejen sdělení předních odborníků v dané problematice, ale i interaktivní části s praktickými ukázkami využití poznatků na modelových klinických kazuistikách (např. procvičení interpretací laboratorních hodnot, výsledků lékového monitoringu, hodnocení farmakogenetických testů, atd.).

V kurzu zaměřeném na „Racionální užití antibiotik“, organizovaném 20. ledna 2017 v Botanické zahradě Farmaceutické fakulty UK, vystoupili mezi vyzvanými řečníky prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., přednosta Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze; prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK a Doc. MUDr. Helena Žemličková, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika Státního zdravotního ústavu v Praze. Prof. Beneš ve své přednášce zdůraznil, že guideliny pro léčbu infekčních onemocnění jsou nepřenositelné z jiných zemí do našich podmínek vzhledem k odlišné situaci v rezistenci v různých částech Evropy a řada racionálně užívaných dávkovacích schémat dnes již nekoreluje s doporučeními v SPC. Např. v mnoha klinických situacích je vhodné podávat Augmentin 1g po 6-8 hod (nikoliv po 12 hod), jinak je amoxycilín poddávkován, popř. volit kombinaci přípravků AUGMENTIN a AMOCLEN ve shodně krátkých dávkovacích intervalech. Přednáška Prof. Vlčka byla opět interaktivní, s využitím hlasovacího zařízení. Poukázala na konkrétních příkladech na skutečnost, že záchyt některých méně častých nežádoucích účinků je možný jen při dobré znalosti rizik farmakoterapie (zde antibiotické léčby) u jednotlivých lékových skupin (tzv. „class  effect“), i u konkrétních účinných látek. Znalost rizik farmakoterapie umožňuje předvídat a včas identifikovat polékové reakce. V ukázkách na reálných případech pacientů byly diskutovány některé méně časté nežádoucí účinky antibiotik, např. syndrom zhoršeného vyplavování antidiuretického hormonu (SIADH) po podávání azitromycinu nebo ciprofloxacinu, krystalúrie při terapii nitrofurantoinem, psychiatrické polékové reakce (delirantní stavy) při léčbě fluorochinolony nebo prodloužení QTc intervalu po zaléčení ciprofloxacinem. Doc. Žemličková uzavřela antibiotický kurz přednáškou věnovanou rezistenci na antibiotika u nás a v Evropě. Uvedla v našich podmínkách opodstatněný návrat k podávání nitrofurantoinu při terapii infekcí močových cest s ohledem na nyní nízkou rezistenci nejčastějších původců těchto infekcí a snahu omezit nevhodné užívání ciprofloxacinu, který by měl být upřednostňován pouze u pseudomonádových cystitíd.

1234

V únorovém kurzu věnovaném „Intepretacím základních laboratorních markerů ve vztahu k účinnosti a bezpečnosti běžně indikovaných léků“, který probíhal 24. února 2017, uvítalo centrum další tři odborníky- prim. MUDr. Tomáše Šálka, PhD. z Oddělení klinické biochemie, Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, Doc. PharmDr. Martina Beránka, PhD. z Katedry klinické biochemie Lékařské fakulty v Hradci Králové a MUDr. Karla Macka, CSc. z II. interní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Prim. Šálek ve svém vystoupení shrnul praktické příklady chybných intepretací laboratorních hodnot, např. běžné snížení glykémie ve vzorku o 2-3 mmol/l u odběrů transportovaných do laboratoře delší dobu (6 a více hodin),  nálezy hyperkalémie při vyšších hladinách trombocytů („laboratorní“ nález, který nevyžaduje klinickou intervenci), krátkodobé zvýšení ALT i u mladých pacientů např. po i.m. aplikaci Dolminy, které odezní do 2 dnů (vzhledem ke krátkému poločasu ALT), apod. Zajímavá byla i následná diskuse, která otevřela otázku úprav dávkování léků při využití výsledků klinických studií uváděných v SPC. Prim. Šálek ve své prezentaci zdůraznil, že současná SPC rozlišují stupně renálního selhávání a z nich vyplývající úpravy dávkování léčiv z výpočtů podle Cocroft- Gaulta a že v případě dnes stanovovaných hodnot CKD-EPI se jedná o dvě nespojitelné klasifikace, u nichž výpočty vycházejí z jiných algoritmů. Přednáška Doc. Beránka přiblížila účastníkům na příkladu hepatotoxických nežádoucích účinků léčiv různá úskalí při intepretacích nespecifických a specifických laboratorních markerů polékového jaterního poškození a poukázala na některé specializované diagnostické metody, využívané při orgánových transplantacích ke stanovení chimerismu mezi dárcem a příjemcem transplantovaných štěpů. Vzdělávací den zakončil interaktivní částí prim. Karel Macek, CSc. z hradecké fakultní nemocnice, který poutavým způsobem procvičil s posluchači na reálných klinických příkladech intepretace základních laboratorních parametrů a úskalí, která mohou vést k chybným klinickým závěrům.

5678

Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie funguje jako odborná platforma pod garancí akademické sféry, která úzce spolupracuje s Českou farmaceutickou společností, Sekcí klinické farmacie, a dalšími odbornými sekcemi a společnostmi ČFS a ČLS JEP. V tomto roce bude dokončen proces akreditace vzdělávacího centra a zahájena užší spolupráce s praktickými pracovišti ve farmaceutickém terénu na klinických stážích školenců.

Kvalitní účast na dosud pořádaných vzdělávacích akcích UCKF a zajímavé diskuse potvrzují, že kolegové mají zájem své poznatky aktivně sdílet a na akcích se setkávají rádi. Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie se stalo platformou sdružující klinické farmaceuty a farmaceuty z různých částí České republiky, kteří přijíždějí své poznatky diskutovat a získávat nové zkušenosti a kontakty.

V následujících třech měsících proběhnout v Botanické zahradě Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové od 10 do 16 hod další tři kurzy, na které jste srdečně zváni:

31. 3. 2017 - „Terapeutické monitorování léků (TDM)- nejčastěji monitorovaná léčiva, úskalí klinických intepretací a modelové příklady v kazuistikách(teorie a procvičení výstupů TDM u běžně monitorovaných léčiv pod vedením zkušených lektorů)

28. 4. 2017 - „Zvláštnosti farmakoterapie v dětském věku- specifika volby a dávkování léčiv v pediatrii(základy klinické farmacie v pediatrii)

a 12. 5. 2017 - „Kardiovaskulární léčiva a individualizace lékových schémat- antiagregační a antikoagulační léčba(stávající a nové evidence o účinnosti a bezpečnosti kardiovaskulárních léčiv v základních indikacích, kromě antiagregancií a antikoagulancií)

Těšíme se na shledání i s Vámi na dalších akcích!

S pozdravem,

PharmDr. Fialová Daniela, PhD.
Vedoucí Univerzitního vzdělávacího centra klinické farmacie
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie
a Geriatrická klinika 1. LF UK Praha
tel. +420 731 029 291, e-mail: daniela.fialova@faf.cuni.cz

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS