Zpráva z 1. modulu „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“ (13. 4. 2023)

Univerzitní vzdělávací centrum klinické farmacie (UCKF) FaF UK ve spolupráci s Českou geriatrickou a gerontologickou společností (ČGGS) ČLS JEP zahájilo ve čtvrtek 13. 4. 2023 v seminární místnosti Zahrady léčivých rostlin nové interdisciplinární „Vzdělávání v základních specifikách racionální geriatrické farmakoterapie“, modulem č. I na téma „Stárnutí populace a úskalí racionální geriatrické farmakoterapie v různých prostředích zdravotní péče“ (viz www.faf.cuni.cz/uckf).

Více než 50 farmaceutů a lékařů různých základních specializací a nástavbových oborů se zúčastnilo této akce s cílem zvýšit své znalosti v oblasti racionální geriatrické farmakoterapie a v oblasti bezpečného nastavování lékových režimů ve stáří. Společné interdisciplinární vzdělávání pod záštitou klinické farmacie a geriatrie má umožnit rychlejší šíření klíčových znalostí a hledání nových cest interdisciplinární spolupráce klinických a dalších farmaceutů a lékařů v péči o geriatrické nemocné v různých prostředích zdravotní péče.

V krátkém úvodu doc. D. Fialová, vedoucí UCKF, přivítala účastníky a představila základní cíle nového vzdělávání. Poté uvítal všechny přítomné pan děkan FaF UK doc. J. Roh a předal květiny zástupkyním za Českou geriatrickou a gerontologickou společnost ČLS JEP - MUDr. B. Juraškové, Ph.D. (předsedkyni ČGGS) a prof. MUDr. Evě Topinkové, CSc. (vědecké sekretářce společnosti). Popřál organizátorům úspěch při realizaci těchto akcí a posluchačům kvalitně strávený čas při získávání nových poznatků a kontaktů pro rozvoj interdisciplinární spolupráce v oblasti racionální geriatrické farmakoterapie.

Během prvního sdělení MUDr. B. Jurašková, Ph.D. představila úsilí a úskalí geriatrie a geriatrické péče v ČR, změny provázející stárnutí a teorii a praxi geriatrických syndromů. Po krátkém „coffee breaku“ navázala další přednáškou paní prof. E. Topinková a zaměřila se na studie a publikované klinické nástroje týkající se hodnocení seniorské křehkosti. Upozornila na skutečnost, že v nastavování bezpečných lékových režimů a v klinických studiích hraje v současné době seniorská křehkost významnou roli. Po obědové pauze a prohlídce tropického skleníku i botanické zahrady následovalo sdělení doc. D. Fialové, která představila význam nejčastějších farmakologických změn ve stáří pro stanovení terapeutické hodnoty léků u seniorů (odhady změněné účinnosti a bezpečnosti léčiv ve vyšším věku) a probrala podrobně konkrétní příklady bezpečné a účinné volby geriatrických lékových schémat v souvislosti s očekávanými farmakologickými změnami ve stáří.

Na závěr celého dne proběhla panelová diskuse, v níž posluchači diskutovali spolu s přednášejícími zkušenosti ze své každodenní klinické praxe, potřebu vzájemné interdisciplinární spolupráce při péči o geriatrické nemocné a s rostoucím zastoupením seniorů i nezbytnost výcviku všech zdravotnických pracovníků v základech racionální geriatrické farmakoterapie. Jako podstatnou uváděli posluchači i nutnost prosazovat služby zvyšující racionalitu geriatrické preskripce do nových prostředí zdravotní péče, zejména léčeben pro dlouhodobě nemocné, domácí péče i sociálních zařízení.

Díky skvělé spolupráci realizačního týmu odcházeli účastníci obohaceni nejen o řadu podstatných informací, ale i spokojení s celkovou organizací akce. Vyjádřili též zájem účastnit se dalších vzdělávacích modulů. Modul II vzdělávacího cyklu se uskuteční dne 12. května 2023 na téma „Kardiovaskulární léčiva ve stáří a nejčastější léková pochybení“. Těšíme se na shledání s Vámi!

Fotografie

dvajednatrictyripetsedmosmdevetsestdesetjedenactdvanacttrinact

Text: Ivana Dvořáková, doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Foto: Lenka Stříbrná, Marcela Jeřábková

 

Velké poděkování za pomoc s organizací akcí patří Oddělení grantové podpory a strategického rozvoje (GRO) FaF UK (Ing. M. Hubáčkovi, Ing. T. Holubové a Ing. A Opitz) a kolegyním spolupracujícím s UCKF při realizaci těchto vzdělávacích akcí – paní Stříbrné a paní Dvořákové.

Další informace

Podrobné informace a možnost přihlášení se na vzdělávací moduly naleznete na stránkách UCKF. Díky podpoře projektu Transformace pro VŠ na UK / Reg. č. projektu: NPO_UK_MSMT-16602/2022 je účast v období od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2024 pro přihlášené posluchače zdarma, návazné vzdělávací kurzy budou od září 2024 zpoplatněny.

 

Název projektu: Transformace pro VŠ na UK / Registrační číslo projektu: NPO_UK_MSMT-16602/2022

Tento kurz je realizován v rámci projektu Transformace pro VŠ na UK (reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022) za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního plánu obnovy.

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS