Léčivé rostliny

Zájmový specializační program celoživotního vzdělávání

Vědecká rada Farmaceutické fakulty schválila 21. 5. 1991 koncepci a náplň třísemestrového zájmového specializačního programu celoživotního vzdělávání "Léčivé rostliny", které fakulta uskutečňuje v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Řádem celoživotního vzdělávání UK v Praze. Program byl zahájen v září 1991.

Přijetí do programu CŽV

Zájemce o program CŽV přijímá děkan fakulty. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání. Studium je třísemestrové, během každého semestru jsou organizovány 2-3 semináře, které probíhají v sobotu a neděli. Koncem každého semestru proběhne týdenní soustředění s praktickou výukou.

Do jednotlivých kurzů jsou uchazeči zařazováni postupně podle pořadí došlých přihlášek. Pro frekventanty platí ustanovení Studijního a zkušebního řádu FaF přiměřeně.

V případě zájmu o tento program celoživotního vzdělávání vyplňte přihlášku, včetně data podání přihlášky a podpisu. Dále přiložte ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitního vysvědčení, vysokoškolského diplomu apod.). Doklady ověří notářství, obecní úřad, který má k tomu oprávnění, případně další organizace oprávněné k ověřování shody opisu nebo kopie s listinou.

Vyplněnou přihlášku, včetně dokladu o dosaženém vzdělání, zašlete na adresu:

Studijní oddělení
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Univerzita Karlova

Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové

Do zájmového specializačního programu celoživotního vzdělávání "Léčivé rostliny" je uchazeč zařazen bez přijímacích zkoušek na základě pořadí došlých přihlášek (předpokládané zahájení je po zahájení akademického roku, tzn. většinou 2. polovina října příslušného roku). Informaci o zařazení do programu celoživotního vzdělávání „Léčivé rostliny“ obdrží přihlášený zájemce ve 2. polovině září.

Absolvent tohoto programu obdrží „Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání”.

Poplatky

Pro uchazeče přijaté od akademického roku 2012/2013 a později je stanovena úplata za celé studium 10.000,- Kč. Posluchači přijati do tohoto programu CŽV se zavazují uhradit celou stanovenou částku před zápisem.

Informace o studiu

 1. Program CŽV je třísemestrový, probíhá formou distančního studia.
 2. Zkoušky se skládají z předmětů farmaceutická botanika, farmakognozie, zápočty ze základů lékařských disciplín, farmakologie a pěstování léčivých rostlin.
 3. Absolvent zájmového specializačního programu celoživotního vzdělávání Léčivé rostliny obdrží osvědčení o jeho absolvování.
 4. Poplatek za program CŽV nezahrnuje poplatky za ubytování.
 5. Organizátoři programu CŽV mají možnost pozměnit až 30 % náplně základního studia vzhledem k zájmu seminárních skupin.
 6. Vzhledem k velkému počtu uchazečů jsou zájemci uspokojováni postupně na začátku každého akademického roku, tzn. v říjnu.

Náplň zájmového specializačního programu celoživotního vzdělávání "Léčivé rostliny"

I. semestr

 • Základy farmaceutické botaniky
 • Český lékopis
 • Obecná farmakognozie - vymezení pojmů, obsahové látky, biogenetický systém, hodnocení přírodních léčiv, čajové směsi

II. semestr

 • Základy lékařských věd - anatomie, morfologie, fyziologie, patologie
 • Speciální farmakognozie - primární metabolity, sekundární metabolity

III. semestr

 • Základy farmakologie
 • Fytoterapie a fytotoxikologie
 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS