Speciální instrumentální metody

Cílem předmětu je prohloubit připravenost posluchačů pro řešení analytických problémů vybranými instrumentálními metodami. Důraz je kladen na optimální volbu metody a postupu vzhledem k povaze vzorku biologického původu, a to na základě hlubokých znalostí podstaty, možností i omezení instrumentálních metod. Praktická cvičení probíhají ve skupině 3 - 4 posluchačů, přičemž specializovaný pedagog individuálně řídí výuku příslušné instrumentální metody včetně vyhodnocení a dokumentace výsledků podle zásad SLP.

Sylabus předmětu

 • Úvod do speciálních metod instrumentální analýzy, metody.
 • Atomová absorpční spektrofotometrie, absorpční prostředí, rezonanční čáry spektra, přístrojové zařízení, analytické využití, atomová fluorescenční spektrofotometrie.
 • Luminiscenční analýza, fluorescence, fosforescence, chemiluminiscence, emisní a excitační spektra, fluorimetry, spektrofluorimetry, kvalitativní a kvantitativní využití.
 • Turbidimetrie, nefelometrie
 • Metody vysokofrekvenční spektroskopie, nukleární magnetická resonance, NMR spektrum, analytické využití NMR, hmotnostní spektrometrie, hmotnostní spektrum, analytické využití.
 • Elektromigrační metody, elektroforetická pohyblivost, principy separace, instrumentace, analytické využití k separaci biologických makromolekul. Kapilární zónová elektroforéza, kapilární gelová elektroforéza, kapilární izotachoforéza.
 • Izoelektrická fokusace, micelární elektrokinetická chromatografie. Kapilární elektrochromatografie. Přístrojové uspořádání, aplikační oblasti.
 • Pulzní voltametrické metody. Diferenční pulzní polarografie. Rozpouštěcí voltametrie.
 • Iontovýměnná chromatografie. Metody výměny iontů, katexy, anexy, iontovýměnné rovnováhy, analyzátory aminokyselin, molekulová síta, gelová chromatografie.
 • Automatizace analytických postupů, titrátory, typy a použití analyzátorů.
 • Průtoková injekční analýza, sekvenční injekční analýza, automatizace analytických postupů, principy, přístrojové uspořádání, využití.

Praktická cvičení

 • UV spektrofotometrie – stanovení složek vícesložkových směsí s využitím diode-array detektoru.
 • Fluorimetrie. Polarimetre.
 • Rozpouštěcí voltametrie – stanovení stopových nečistot (těžkých kovů).
 • Potenciometrické stanovení s využitím iontově selektivních elektrod a výpočetní metody dvou standardních přídavků.
 • Kapilární izotachoforéza (ITP). Kapilární zónová elektroforéza (CZE).
 • Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC).
 • Sekvenční injekční analýza (SIA).

Literatura

 • Rücker G., Neugebauer M.,Willems G.G.: Instrumentelle pharmazeutische Analytik, WVG Stuttgart 2001.
 • Robinson J.W., Skelly Frame E.M., Frame II G.M.. – Undergraduate Instrumental Analysis, Marcel Dekker, New York, , 2005
 • Klouda P.: Moderní analytické metody, nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2003

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS