Úvod do farmakologie a toxikologie

Farmakologie je vědní disciplína zabývající se terapeutickými účinky léčiv na živý organizmus, jejich mechanizmy účinku a jejich osudem v organizmu. Znalosti farmakologie jsou nezbytným základem pro farmakoterapii. Farmakologie má silně interdisciplinární charakter a využívá poznatků dalších oborů od molekulární biologie, fyziologie až po klinickou farmakologii a farmacii a další lékařské obory.

Toxikologie je interdisciplinární vědní obor, který je s ohledem na roli absolventa farmaceutické fakulty zaměřen na studium toxikologických aspektů botaniky, chemie, ekologie a farmakologie.
S experimentálními metodami jsou studenti v seminářích seznamováni pomocí videofilmů, které při demonstraci toxických účinků chemických látek na organizmus nahrazují pokusná zvířata. Základní metody biologického hodnocení jsou vybírány s ohledem na předpisy OECD.

V rámci předmětu Úvod do farmakologie a toxikologie budou studenti seznámeni se základními principy farmakologie a toxikologie. Na znalosti získané v tomto předmětu mohou navázat studiem speciální farmakologie a toxikologie v rámci navazujícího magisterského studia Zdravotnické bioanalytiky, čímž studenti získají přehled v obou těchto oborech.

Sylabus předmětu

Přednášky

 • Obecná farmakologie
  • Úvod do farmakologie (základní pojmy)
  • Farmakokinetika, ADME, farmakokinetické parametry
  • Farmakodynamika-mechanizmy účinku léčiv
  • Faktory určující odpověď nemocného na léčivý přípravek
  • Lékové interakce
 • Obecná toxikologie
  • Úvod do toxikologie ( základní pojmy, definice jedu )
  • Vztahy mezi dávkou a toxicitou
  • Expozice
  • Projevy toxického účinku
  • Mechanizmy toxického účinku
  • Základní toxikokinetické principy
  • Terapie otrav, antidota

Literatura

 • Jiřina Martínková a kolektiv: Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů, Grada, Praha, 2007
 • Dagmar Lincová, Hassan Farghali et l. Základní a aplikovaná farmakologie, Galena Karolinum, 2005
 • Vopršalová M., Žáčková P.: Základy toxikologie pro farmaceuty, Karolinum, Praha 2000, s. 231
 • Jahodář L.: Toxikologicky významné rostliny na území ČR, In: kol autorů: Solutio, Praha, Medon 1997, s. 135-200

Elektronické informační zdroje: https://toxoer.com (vhodné pro samostudium)

Logo

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS