Etika zdravotnického pracovníka

Cílem výuky je vytvořit předpoklady k základní orientaci v obsahových problémech a poslání etiky, v její filosofické základně. Umožnit základní orientaci v historických i současných filosofických a etických koncepcích se vztahem k problematice morálky a etiky zdravotníka. Usměrnit samostatné studium studentů, obrátit jejich pozornost na podněty podílející se na konstituování profesní etiky – objasnit rostoucí význam etiky zdravotníka v dnešní době. zdravotníka. Současně, na základě komentáře širších souvislostí, objasnit zásady dnešních etických kodexů ve zdravotnictví.

Sylabus předmětu

 • Filosofické disciplíny a etika.
 • Základy etiky-morální princip a svobodná vůle.
 • Norma a mravnost.
 • Kategorický imperativ.
 • Společnost a mravní normy.
 • Etika a profesní etika.
 • Hippokrates a etický kodex lékaře.
 • Princip odpovědnosti a jeho aplikace při výkonu profese.
 • Etické aspekty výkonu povolání ve zdravotnictví, soudobá zdravotnická etika.
 • Etické kodexy v českém zdravotnictví a předpoklady jejich akceptování.

Literatura

 1. Anzenbacher, A.: Úvod do etiky, Praha 1994.
 2. Kohák, E.: Člověk, dobro a zlo, Praha 1993.
 3. Semrádová, I.: Etika I,II, Univerzita Hradec Králové, 1999.
 4. Munzarová, M.: Zdravotnická etika od A do Z. Grada, Praha 2005.
 5. Munzarová, M.: Vybrané kapitoly z lékařské etiky I. Masarykova univerzita, Brno 1997.
 6. Haškovcová, H.: Lékařská etika. Galén, Praha 2002.
 7. Ivanová,K: Základy etiky a organizační struktury v managementu zdravotnictví. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno 2006.
 8. Ivanová,K: Etika pro zdravotnické pracovníky. Ostravská univerzita-Fakulta zdravotně sociální, Ostrava 2005.
 9. Etické kodexy České lékařské a české lékárnické komory.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS