Analytická chemie

Cílem výuky je poskytnout studentům pevný a dostatečně široký teoretický a metodický základ pro racionální zajištění chemické analýzy anorganických a organických látek. Těžiště výuky spočívá ve výkladu teoretických základů chemických metod analýzy a ve zvýraznění problémového přístupu. V praktických cvičeních je kladen důraz na samostatný přístup studentů k řešení analytických problémů.

Sylabus předmětu

 • Typy analytických reakcí. Selektivita a citlivost analytických reakcí. Analytické protolytické reakce. Tlumivé soustavy v analytické chemii. Kyseliny a zásady v nevodných rozpouštědlech.
 • Analytické komplexotvorné reakce a jejich rovnováha. Využití komplexotvorných reakcí v analytické chemii. Maskování. Organická komplexotvorná činidla.
 • Analytické oxidačně-redukční reakce, jejich rovnováha kinetika. Katalytické a indukované reakce.
 • Analytické srážecí reakce a jejich rovnováha. Extrakční rovnováhy.
 • Důkaz a stanovení vybraných kationtů a aniontů.
 • Metody organické analýzy. Elementární analýza: důkaz C, H, N, S, O halogenů v organických sloučeninách. Stanovení C, H, N, S, O, halogenů.
 • Funkční analýza: důkaz alkoholů, fenolů, aminů, aldehydů a ketonů, karboxylových kyselin a esterů, amidů a sulfonamidů, sulfonových kyselin, uhlovodíků, nitro- a nitroso-sloučenin.
 • Identifikace a stanovení uhlovodíků, alkoholů a fenolů, aminů, aldehydů a ketonů, karboxylových kyselin, esterů, amidů a sulfonamidů, sulfonových kyselin, nitro- a nitroso-sloučenin. Analýza organických solí.
 • Třídy rozpustnosti organických sloučenin. Analytické využití vztahu mezi strukturou a rozpustností.
 • Obecné postupy kvantitativní analýzy. Příprava vzorku k analýze. Zpracování a vyhodnocení výsledků kvantitativní analýzy.
 • Odměrná stanovení přímá, nepřímá, zpětná. Koncentrace odměrných roztoků a jejich standardizace.
 • Metody odměrné analýzy. Acidimetrie a alkalimetrie, acidobazické indikátory, titrace v nevodných rozpouštědlech. Chelátometrie, chelátometrické indikátory. Manganometrie. Jodometrie. Bromátometrie. Dichromátometrie. Argentometrie. Merkurimetrie.
 • Základy a typy vážkových stanovení.

Literatura

 • KARLÍČEK, Rolf a kol. Analytická chemie pro farmaceuty. 4. nez. vyd. Praha : Karolinum, 2013. 181 s. ISBN 978-80-246-2202-6
 • KARLÍČEK, Rolf a kol. Analytická chemie : návody do cvičení z kvalitativní anorganické a organické analýzy. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2010. 89 s. ISBN 978-80-246-0121-2
 • KARLÍČEK, Rolf a kol. Analytická chemie : návody do cvičení z kvantitativní analýzy. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2010. 97 s. ISBN 978-80-246-0221-9
 • KARLÍČEK, Rolf a kol. Analytická chemie : protokoly ke kvalitativní anorganické a organické analýze a ke kvantitativní analýze. 5. vyd. Praha : Karolinum, 2009. 107 s. ISBN 978-80-246-1720-6
 • SKOOG, D. A. ; WEST, D. M. a HOLLER, F. J. Fundamentals of analytical chemistry. 9th ed. Beltmont : Brooks/Cole, 2013. 958 s. ISBN 978-1-285-05624-1
 • CHRISTIAN, G. D. ; DASGUPTA, P. K. a SCHUG,K. A. Analytical chemistry. 7th ed. Hoboken : John Wiley 2014. 848 s. ISBN 978-0-470-88757-8
 • TISSUE, B. M. Basics of analytical chemistry and chemical equilibria [online]. Hoboken : John Wiley 2013 [cit. 26. 3. 2015]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/detail.action?docID=10726743&p00=analytical+chemistry

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS