Úvod do genetiky

Sylabus předmětu

DNA a chromosomy

 • struktura DNA
 • genová a negenová DNA
 • struktura chromosomů u prokaryot a virů
 • struktura chromosomů u eukaryot

Základy dědičnosti I

 • definice základních pojmů
 • základní principy mendelovské dědičnosti - Mendelovy zákony
 • aplikace mendelovských principů
 • interakce párových alel
 • chromozomová teorie dědičnosti
 • polygenní dědičnost
 • interakce genotypu a prostředí

Základy dědičnosti II

 • genetika populací
 • Hardy-Weinbergova rovnováha
 • evoluční faktory
 • mimojaderná dědičnost
 • geneticky podmíněná onemocnění

Mutace

 • definice základních pojmů
 • genové mutace
 • chromozomální mutace
 • genomové mutace

Replikace DNA

 • princip replikace DNA
 • replikační aparát – proteiny replikační vidličky

Exprese genetické informace

 • transkripce – prokaryota, eukaryota
 • posttranskripční úprava mRNA, tRNA, rRNA
 • translace
 • posttranslační modifikace

Parasexuální procesy bakterií

 • transformace
 • konjugace
 • transdukce

Viry

 • struktura virionu
 • struktura bakteriofága
 • genom virů
 • reprodukce virů – lytický a lysogenní cyklus
 • retroviry

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS