Mikrobiologie

Sylabus předmětu

 • Postavení mikroorganismů v živé přírodě.
 • Význam mikroorganismů v ekosystémech a v koloběhu látek v přírodě.
 • Význam mikroorganismů pro člověka (nemoci, biotechnologie).
 • Vztahy mezi organismy. Přirozená mikroflóra člověka.
 • Morfologická a biochemická charakteristika mikroorganismů (prokaryotická a eukaryotická buňka), strukturální vztahy.
 • Způsoby výživy, metabolismus mikroorganismů (kvašení, dýchání)
 • Výživa a růst mikroorganismů (růstové faktory, prototrofie, auxotrofie, růstová křivka).
 • Patogeneze infekčních chorob. Patogenní mechanismy mikrobů. Principy protiinfekční imunity.
 • Základy epidemiologie.
 • ékařská mikrobiologie
 • Bakteriální buňka, struktura a funkce. Morfologie bakterií. Mikroskopie bakterií.
 • Genetika bakterií. Rekombinace (transdukce, transformace, konjugace). Plasmidy, transpozony.
 • Klasifikace bakterií.
 • Zdravotnicky významné baktérie: streptokoky, stafylokoky, meningokoky, gonokoky, pseudomonády, hemofily, enterobaktérie, bakteroidy, helikobaktery, kampylobaktery, chlamydie, riketsie, mykobaktérie, spirochety, aktinomycety a nokardie
 • Profylaxe a léčebné zvládnutí bakteriálních infekcí.
 • Struktura a morfologie hub. Genetika hub. Systém hub. Houbové infekce (povrchové, kožní, podkožní, systémové). Mycetismy a mykotoxikózy. Mykoalergie.
 • Profylaxe a léčebné zvládnutí houbových infekcí.
 • Charakteristika a struktura virů. Množení virů. Klasifikace virů. Virové infekce.
 • Profylaxe a léčebné zvládnutí virových infekcí.
 • Charakteristika prvoků, helmintů, kroužkovců a členovců patogenních pro člověka. Systém parazitických prvoků. helmintů, kroužkovců a členovců. Onemocnění člověka vyvolávaná prvoky, helminty, kroužkovci a členovci.
 • Profylaxe a léčebné zvládnutí protozoálních infekcí a helmintóz.
 • Přenašeči lidských nákaz.

Farmaceutická mikrobiologie

 • Rozdělení antimikrobních látek (antibiotika, chemoterapeutika, dezinficiencia, antiseptika, konzervační látky) a jejich obecná charakteristika. Mechanismus působení antimikrobních látek a rezistence k nim.
 • Přehled hlavních skupin antibakteriálních antibiotik a chemoterapeutik: beta-laktámová antibiotika (peniciliny, cefalosporiny, imipenem, monobaktámy), tetracyklíny, aminoglykosidy, makrolidy, polypetidová a glykopeptidová antibiotika, rifamyciny, antibakteriální chemoterapeutika, ostatní antibiotika.
 • Antifungální antibiotika a chemoterapeutika.
 • Antivirotika.
 • Antiprotozoální látky, antihelmintika a repelenty.
 • Přehled a charakteristika dezinfekčních, konzervačních a antiseptických prostředků: kyseliny a estery, alkoholy, aldehydy, biguanidy, halogeny, těžké kovy, peroxid a peroctová kyselina, fenoly, povrchově aktivní látky, diamidiny,barviva a chinolové deriváty.
 • Testování antimikrobiálních látek in vitro a in vivo.
 • Faktory ovlivňující výběr dezinfekčního, konzervačního a antiseptického prostředku.
 • Znehodnocení farmaceutických přípravků mikroorganismy a zdroje kontaminace. Způsoby znehodnocení farmaceutických surovin, pomocných látek, obalů a lékových přípravků.
 • Možnosti ochrany před nežádoucím působením mikroorganismů.
 • Správná výrobní praxe. Kontrola kvality a sterility farmaceutických výrobků.
 • Způsoby sterilizace a rezistence mikroorganismů ke sterilizačním postupům a její vyjádření.

Klinická mikrobiologie

 • Úvod do klinické mikrobiologie, náplň oboru, indikace laboratorních mikrobiologických vyšetření a jejich klinická interpretace.
 • Metody klinické mikrobiologie: odběr, transport, zpracování klinického materiálu a jeho evidence.
 • Metody druhové identifikace mikroorganismů: mikroskopie, kultivace, histopatologie, biochemické, imunologické a molekulárně biologické metody.
 • Zpracování a interpretace laboratorních výsledků. Výpočetní technika v klinické laboratoři.
 • Základy hygieny a epidemiologie.
 • Infekční proces, patogenní mechanismy a virulenční faktory.
 • Protiinfekční imunita a její klinické implikace v terapii infekčních chorob.
 • Klinické aspekty přirozené mikroflóry, selektivní dekontaminace GITu.
 • Infekce respiračního traktu.
 • Infekce GITu, průjmová onemocnění infekčního původu.
 • Infekce CNS.
 • Infekce urogenitálního systému.
 • Infekce kůže a jejích adnex.
 • Infekce krve.
 • Sexuálně přenosné nákazy.
 • Profesionální a laboratorní infekce.
 • Nosokomiální infekce.
 • Současné trendy ve výskytu infekčních onemocnění.
 • Farmakoterapie infekčních onemocnění.
 • Prevence a profylaxe infekčních onemocnění.

Aplikovaná mikrobiologie

 • Genetické manipulace - možnosti výroby terapeuticky účinných látek.
 • Využití mikroorganismů při výrobě organických látek (vitaminy, aminokyseliny, enzymy, apod.).
 • Využití mikroorganismů k biologickému stanovení a zkoušení (citlivost k ATB, adal.).
 • Využití mikroorganismů jako modelu metabolismu savčích buněk.

Praktická cvičení

 • Zásady odběru a zpracování infekčního materiálu.
 • Kultivační průkaz infekčního agens. Barvení mikroorganismů. Mikroskopie barvených preparátů.
 • Zpracování a hodnocení klinického materiálu.
 • Biochemická identifikace bakterií.
 • Imunologické metody pro identifikaci mikroorganismů.
 • Molekulární metody pro identifikaci mikroorganismů.
 • Morfologie kvasinek a vláknitých hub potenciálně patogenních pro člověka, jejich diagnostika.
 • Základy diagnostiky parazitů.
 • Testování dezinfekčních prostředků.
 • Základní sterilizační postupy a jejich testování.
 • Metody hodnocení účinnosti antimikrobní látek.

Literatura

 • Buchta V., Jílek P., Horáček J., Horák V.: Základy mikrobiologie a parazitologie pro farmaceuty, Praha, Karolinum 2002
 • Jílek P., Buchta V. Kubanová P., FörstlM.: Úvod do mikrobiologických vyšetřovacích metod ve zdravotnictví. Praha, Karolinum 2002
 • Votava M. a kol. Lékařská mikrobiologie - speciální. Brno, Neptun 2014
 • Förstl M. a kol. Praktický atlas lékařské parazitologie. Hradec Králové, Nucleus HK 2003

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS