Latina

Cílem výuky je získání elementárních znalostí latinské gramatiky, potřebných k pochopení odborné farmaceutické terminologie a psaní receptů. Osvojení slovní zásoby má umožnit posluchači zvládnout lépe odborné disciplíny a poskytnout mu širší rozhled v lékařské a farmaceutické oblasti. Výuka se realizuje jako jedno dvouhodinové seminární cvičení týdně v zimním semestru (28 hodin) a jedno dvouhodinové seminární cvičení po dobu 7 týdnů letního semestru (14 hodin), obě části jsou zakončeny písemnou zápočtovou prací. Zkoušku je možné vykonat po získání obou zápočtů; skládá se ze dvou částí: a) písemného testu z latinské gramatiky, odborné lékařsko-farmaceutické terminologie a struktury latinských částí receptu, b) ústní zkoušky, kde jde o čtení a překlad krátkých latinských vět a vysvětlení, případně doplnění části písemné. Následující přehled zahrnuje partie z gramatiky (oddíl A), odbornou terminologii a recept (oddíl B). Obě složky se kombinují a doplňují v rámci všech lekcí.

Sylabus předmětu

Zimní semestr

  • Výslovnost latiny, přízvuk a délka slabik
  • Úvod do studia latiny, jmenný a slovesný systém
  • Deklinace 1-5
  • Časování pravidelných sloves ( 1.- 4. konjugace – indikativ a infinitiv přítomného času, imperativ), některá nepravidelná slovesa: esse, posse
  • Adjektiva 1.a 2.deklinace, adjektiva 3.deklinace, stupňování adjektiv
  • Tvoření adverbií, stupňování adverbií
  • Číslovky (zejména číslovky základní a řadové, rámcově číslovky násobné a podílné)
  • Názvy vybraných léčivých rostlin
  • Přehled nejdůležitějších remedií
  • Druhy a formy léčivých prostředků I

Letní semestr

  • Konjunktiv přítomného času pravidelných a nepravidelných (probraných) sloves
  • Sloveso fio, fieri a jeho tvary v přítomném čase
  • Přecházení řeckých slov do latiny
  • Skloňování substantiv řeckého původu podle latinských deklinací a jejich odchylky
  • Odvozování a skládání slov v latině
  • Odvozování a skládání slov řeckého původu, hybridy
  • Druhy a formy léčivých prostředků II
  • Vybrané termíny z anatomického názvosloví

Literatura

Kunešová K.: Latina pro farmaceuty, Karolinum, Praha 2001

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS