Aplikovaná statistika

Aplikovaná statistika se zabývá základními statistickými metodami používanými ve farmacii. Dává přehled nejběžnějších statistických testů a metod, přičemž důraz je kladen na výběr správného typu statistického testu a výslednou interpretaci výsledků. Studenti se seznámí se základními statistickými funkcemi v běžném softwaru (Excel, popř. statistický software) pomocí konkrétních příkladů z farmacie a příbuzných oblastí.

Sylabus předmětu

Úvod, základní pojmy z teorie pravděpodobnosti

Vznik a význam statistiky, popisná a matematická (induktivní) statistika, použití ve farmacii. Pravděpodobnost - vybrané pojmy důležité pro statistiku a její pochopení. Nejběžnější parametry statistických souborů.

Základní rozdělení

Normální rozdělení a centrální limitní efekt. T-rozdělení, vzorkování a statistická nezávislost, korelace. Chi-kvadrát a F-rozdělení. 

Úvod do testování hypotéz

Referenční distribuce, jedno- a dvoustranné testy, randomizace a permutační testy. Z-test a různé typy t-testů, F-test o shodě rozptylů, chi-kvadrát test dobré shody (Pearsonův chi-kvadrát test).     

Intervalové odhady parametrů

Idea nejužívanějších intervalových odhadů. Vztah intervalových odhadů k testům hypotéz.

ANOVA

Analýza rozptylu pro jeden a více faktorů. Rozložení variability pomocí různých typů součtů kvadrátů (tabulka typu ANOVA).  

Regresní modely

Jejich smysl a možnosti použití. Lineární regrese a logistická regrese.

Neparametrické metody

Principy a způsob jejich použití, vybrané metody (intervalové odhady a testy hypotéz), jejich aplikace a interpretace výsledků. Rank-sum test (Mann-Whitney U-test), Wilcoxonův test, Kruskal-Wallis test.

Shrnutí - plánování statistického šetření

Výběr metody, ověření předpokladů, stanovení rozsahu výběrového souboru a vztah k statistické síle, vylučování odlehlých hodnot, prezentace výsledků.

Literatura

BOX, George, HUNTER Stuart and HUNTER William. Statistics for experimenters. 2nd edition, John Wiley & Sons, New Jersey, 2005. pp. 633,  ISBN 13-978-0471-71813-0

KLEMERA, Petr a KLEMEROVÁ, Věra. Základy aplikované statistiky pro studující farmacie. 3. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 83 s. ISBN 80-7184-888-3

LI WAN PO, Alain. Statistics for pharmacists. London : Blackwell Science, 1997. 252 p. ISBN 0-632-04881-6

ZVÁRA, Karel. Biostatistika. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2003 (dotisk 2004). 213 s. ISBN 80-246-0739-5 (brož.).
 
ZVÁROVÁ, Jana. Základy statistiky pro biomedicínské obory. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007 . 218 s. ISBN 978-80-7184-786-1.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS