Ekonomika a management zdravotnictví

Předmět si klade za cíl přiblížit studentům systémy zdravotnické péče a zdravotnictví ve světě a České republice s důrazem na oblast řízení ve zdravotnictví a její specifika. Pozornost je především věnována struktuře, financování, mechanismům řízení, roli profesních organizací a kontrolnímu systému, včetně problémů začlenění českého zdravotnictví do systémů zemí EU. Smyslem výuky je vytvořit předpoklady a základní vědomostní základnu pro samostatné studium a rozvíjení této problematiky.

Sylabus předmětu

Místo a úloha zdravotnictví v rozvoji státu-historické aspekty této problematiky. Podstata, role a určující znaky pojmu management. Zvláštnosti managementu ve zdravotnictví. Proces transformace zdravotnictví v České republice, jeho mezníky a výsledky, struktura řízení v oblasti zdravotnictví, současné zdravotnictví ČR a tendence vývoje. Zdravotní pojišťovny, jejich místo a úloha. Profesní organizace v českém zdravotnictví.

 • Řízení zdravotnictví a jeho limity.
 • Role managementu.
 • Specifika managementu ve zdravotnictví.
 • Transformace zdravotnictví v ČR, aktuální stránky procesu.
 • Zdravotní pojišťovny, jejich role v systému řízení a financování zdravotnictví.
 • Profesní organizace a řízení zdravotnictví.

Literatura

 1. Hájek, L.: Ekonomie a národní hospodářství, Hradec Králové, Gaudeamus 2002.
 2. Kotlářová, J., Král, K.: Farmacie v ČR po roce 1989, kap. Transformace zdravotnictví, Praha, UK 1999.
 3. Kol.: Dějiny farmacie v Českých zemích, Praha, Milpo-Media 2003.
 4. Gladkij, I., Strnad,L.: Zdravotní politika, zdraví, zdravotnictví, LF Univerzita Palackého, Olomouc 2002.
 5. Databáze Ústavu Zdravotnických informací.
 6. Aktuální časopisecká produkce, Internetový časopis Občan v síti.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS