Molekulární biologie

Molekulární biologie se zabývá studiem buněčných procesů na molekulární úrovni. Hlavní náplní předmětu je popis biologických makromolekul podílejících se na dědičnosti organismů (DNA, RNA, proteinů), jejich vzájemné interakce a regulace jejich funkce. Předmět je doplněn o výklad a praktický nácvik nejdůležitějších experimentálních molekulárních metodik.

Sylabus předmětu

Přednášky

 • Charakteristika předmětu, modelové organizmy používané v molekulární biologii, definice pojmů – dědičnost, genom, gen, negenová DNA, primární a sekundární struktura DNA, palindromy, denaturace a renaturace DNA
 • Prokaryontní a eukaryontní genom – charakteristika a struktura
 • Replikace DNA u prokaryot a eukaryot – jednotlivé fáze, přehled enzymů replikačního aparátu
 • Buněčný cyklus – molekulární mechanismy regulace, nádorová transformace, buněčná smrt
 • Mutace – genové, chromozomové a genomové; spontánní a indukované
 • Reparace – rozdělení reparačních mechanismů; obecná (homologní) rekombinace
 • Charakteristika RNA, transkripce a posttranskripční úpravy RNA u prokaryot a eukaryot
 • Translace a posttranslační úpravy proteinů – proteosyntetický aparát, jednotlivé fáze, typy úprav proteinů
 • Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot
 • Metody molekulární biologie
 • Izolace nukleových kyselin; stanovení koncentrace a čistoty NK; restrikční metody
 • Enzymy experimentálně používané v molekulární biologii – polymerázy, exonukleázy, endonukleázy, modifikující enzymy, ligázy
 • Polymerázová řetězová reakce (PCR) – princip, jednotlivé fáze, modifikace PCR, kvantifikace nukleových kyselin pomocí PCR
 • Gelová elektroforéza – princip, typy gelů
 • Sekvenování DNA; hybridizační techniky – principy metod
 • Klonování – princip, příprava rekombinantní molekuly DNA, metody přenosu rekombinantních molekul, selekce klonů s rekombinantní DNA
 • Geneticky podmíněná onemocnění - typy dědičnosti, přehled významných monogenních dědičných onemocnění
 • Nepřímá a přímá molekulárně genetická diagnostika – principy, přehled metod

Praktická cvičení

 • Izolace genomové DNA; fenol-chloroformová extrakce a etanolová precipitace genomové DNA; spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty genomové DNA
 • Příprava reakční směsi pro PCR a amplifikace vybraného genu metodou PCR
 • Příprava agarózového gelu; separace fragmentů DNA elektroforézou; vizualizace DNA na UV- transiluminátoru

Literatura

 1. Alberts a kol.: Základy buněčné biologie – Úvod do molekulární biologie buňky, Espero Publ., Ústí nad Labem, 2000
 2. Rosypal, S.: Úvod do molekulární biologie – Díl první, Brno, 2006
 3. Zima, T. a kol: Laboratorní diagnostika, Galén, 2002
 4. Holasová, Š. a kol.: Praktická cvičení z molekulární genetiky, Karolinum, 2006

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS