Instrumentální metody

Cílem výuky je poskytnout studentům pevný a dostatečně široký teoretický a metodický základ pro metody instrumentální analýzy kvalitativní a kvantitativní, a to jak anorganických tak i organických látek. Těžiště výuky spočívá ve výkladu teoretických základů instrumentálních metod analýzy. V praktických cvičeních je kladen důraz na samostatný přístup studentů k řešení analytických problémů vybraných instrumentálních metod.

Sylabus předmětu

 • Úvod do instrumentálních metod, jejich výhody, nevýhody, rozdělení instrumentálních metod, jejich využití kvalitativní i kvantitativní.
 • Optické metody, interakce hmoty a záření, rozdělení optických metod, jejich možnosti, principy, základy luminiscenčních analýzy, využití optických metod.
 • Spektrofotometre v ultrafialové oblasti, typy elektronových přechodů, absorpce organických sloučenin, absorpční spektrum, absorpční pás, absorpční koeficient, spektrofotometry dvoupaprskové, diode array, analytické využití – identifikace, čistota látek, stanovení obsahu, metoda kalibrační křivky, analýza vícesložkového systému.
 • Spektrofotometrie v infračervené oblasti/, druhy vibrací, charakteristické vibrace skupin, absorpční spektrum, absorpční pásy, přístrojové zařízení, způsoby měření, analytické využití – interpretace spekter, identifikace, zkoušky totožnosti, čistota, struktura organických sloučenin.
 • Plamenová fotometrie, refraktometrie, polarimetre, jejich principy, analytické využití.
 • Elektroanalytické metody, jejich klasifikace a principy. Potenciometre, princip, přístrojové uspořádání, volba elektrodového systému, iontově selektivní elektrody, potenciometrické titrace a jejich vyhodnocování, analytické využití. Konduktometrie, princip, konduktometrické titrace a další analytické využití.
 • Voltametrie a polarografie, princip, přístrojové uspořádání, kvalitativní a kvantitativní analýza.
 • Radioanalytické metody, jejich klasifikace, principy, využití.
 • Separační metody, rozdělení podle principu separace. Chromatografické metody a jejich rozdělení.
 • Plynová chromatografie, instrumentace, analytické využití.
 • Kapalinová chromatografie v kolonovém a planárním uspořádání. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC). Chromatografie tenkovrstvá (TLC, HPTLC). Papírová chromatografie. Přístrojové uspořádání a analytické využití.

Literatura

 • Rücker G., Neugebauer M.,Willems G.G.: Instrumentelle pharmazeutische Analytik, WVG Stuttgart 2001.
 • Robinson J.W., Skelly Frame E.M., Frame II G.M.. – Undergraduate Instrumental Analysis, Marcel Dekker, New York, , 2005
 • Klouda P.: Moderní analytické metody, nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2003

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS