Biostatistika a chemometrie

Činnost, při níž získáváme z empirických dat užitečné informace, můžeme označit jako analýzu dat. Statistika je pak vědní obor, jehož předmětem je studium metod analýzy dat, zejména dat náhodného charakteru. Pod názvem biostatistika se rozumí aplikace statistiky na biologické problémy, zatímco pro analýzu chemických dat se spíše užívá termín chemometrie. Používání počítačů k těmto účelům je v dnešní době samozřejmé.

Sylabus předmětu

 • Popisná statistika
  Co je statistická analýza dat. Příklady dat. Typy stupnic (měření). Četnosti, rozdělení četností. Histogram. Míry (charakteristiky) polohy. Míry (charakteristiky) variability. Další popisné ukazatele. Některé techniky popisné statistiky. Popis vztahu dvou veličin.
 • Pravděpodobnost
  Jevy. Pravděpodobnost a její vlastnosti. Nezávislost náhodných jevů. Bayesův vzorec. Vztah pravděpodobnosti ke skutečnosti.
 • Náhodná veličina
  Náhodná veličina. Střední hodnota. Náhodný vektor. Nezávislost náhodných veličin. Vlastnosti střední hodnoty. Normování.
 • Některá rozdělení
  Příklady diskrétních rozdělení. Normální rozdělení. Přehled dalších rozdělení odvozených od normálního. O centrální limitní větě.
 • Induktivní statistika
  Základy statistického uvažování. Populace a výběr. Vlastnosti výběrového průměru. Výběrový průměr z normálního rozdělení. Statistické rozhodování. Test hypotézy o střední hodnotě normálního rozdělení. Plánování pokusů.
 • Dva a několik výběrů
  Dvouvýběrový t-test. Neparametrické dvouvýběrové testy. Párový t-test. Neparametrické párové testy. Analýza rozptylu jednoduchého třídění. Kruskalův-Wallisův test.
 • Regrese a korelace
  Regrese a korelace. Regresní přímka. Mnoho násobná lineární regrese. Předpoklady použití metody nejmenších čtverců. Diagnostika v lineární regresi. Nelineární regrese. Kalibrace.
 • Metody analýzy vícerozměrné náhodné veličiny
  Vícerozměrná náhodná veličina. Klasifikační metody. Diskriminační analýza. Shluková analýza. Metody latentních proměnných. Metoda hlavních komponent. Faktorová analýza. Projekce latentních struktur (PLS). Umělé neuronové sítě.

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS