Analytická chemie

Cílem výuky je poskytnout studentům pevný a dostatečně široký teoretický a metodický základ pro racionální zajištění chemické analýzy anorganických a organických látek. Těžiště výuky spočívá ve výkladu teoretických základů chemických metod analýzy a ve zvýraznění problémového přístupu. V praktických cvičeních je kladen důraz na samostatný přístup studentů k řešení analytických problémů.

Sylabus předmětu

 • Typy analytických reakcí. Selektivita a citlivost analytických reakcí. Analytické protolytické reakce. Tlumivé soustavy v analytické chemii. Kyseliny a zásady v nevodných rozpouštědlech.
 • Analytické komplexotvorné reakce a jejich rovnováha. Využití komplexotvorných reakcí v analytické chemii. Maskování. Organická komplexotvorná činidla.
 • Analytické oxidačně-redukční reakce, jejich rovnováha kinetika. Katalytické a indukované reakce.
 • Analytické srážecí reakce a jejich rovnováha. Extrakční rovnováhy.
 • Důkaz a stanovení vybraných kationtů a aniontů.
 • Metody organické analýzy. Elementární analýza: důkaz C, H, N, S, O halogenů v organických sloučeninách. Stanovení C, H, N, S, O, halogenů.
 • Funkční analýza: důkaz alkoholů, fenolů, aminů, aldehydů a ketonů, karboxylových kyselin a esterů, amidů a sulfonamidů, sulfonových kyselin, uhlovodíků, nitro- a nitroso-sloučenin.
 • Identifikace a stanovení uhlovodíků, alkoholů a fenolů, aminů, aldehydů a ketonů, karboxylových kyselin, esterů, amidů a sulfonamidů, sulfonových kyselin, nitro- a nitroso-sloučenin. Analýza organických solí.
 • Třídy rozpustnosti organických sloučenin. Analytické využití vztahu mezi strukturou a rozpustností.
 • Obecné postupy kvantitativní analýzy. Příprava vzorku k analýze. Zpracování a vyhodnocení výsledků kvantitativní analýzy.
 • Odměrná stanovení přímá, nepřímá, zpětná. Koncentrace odměrných roztoků a jejich standardizace.
 • Metody odměrné analýzy. Acidimetrie a alkalimetrie, acidobazické indikátory, titrace v nevodných rozpouštědlech. Chelátometrie, chelátometrické indikátory. Manganometrie. Jodometrie. Bromátometrie. Dichromátometrie. Argentometrie. Merkurimetrie.
 • Základy a typy vážkových stanovení.

Literatura

 • Karlíček R., a kol.: Analytická chemie pro farmaceuty, Praha, Karolinum 2005
 • Karlíček R. a kol.: Analytická chemie. Návody do cvičení z kvalitativní anorganické a organické analýzy, Praha, Karolinum 2003
 • Karlíček R. a kol.: Analytická chemie. Návody do cvičení z kvantitativní analýzy, Praha, Karolinum 2001
 • Karlíček R. a kol.: Analytická chemie. Protokoly ke kvalitativní anorganické a organické analýze a ke kvantitativní analýze, Praha, Karolinum 2004
 • Kellner R.: Analytical Chemistry, Wiley, Berlin 1998
 • Skoog D.A., West D.M., Holler F.J., Crouch S.R. –Fundamentals of Analytical Chemistry, Thomson Brooks/Cole 2004

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS