Základy zdravotnictví

Cílem je seznámit studenty se základním profilem a tendencemi současného a předpokládaného dalšího vývoje českého (světového) zdravotnictví. Předpokladem k tomu je vymezení hlavních etap dějinného vývoje zdravotnictví v intencích obecného medicínského vývoje a pokroku, jeho úlohy v rozvoji společnosti, objasnění procesu formování a vývoje jeho organizace s důrazem na charakteristiku současných systémů zdravotnické péče a zdravotnictví a specifika českého zdravotnictví.

Sylabus předmětu

Teorie zdravotnictví

Základní pojmy a vztahové roviny a zákony.

Zdravotnictví-zdravotnická funkce je součástí léčitelství

Léčitelství pravěku, způsob života a jeho souvislost s teoriemi o vzniku nemoci, metodami léčení a výběrem léčiv. Lidové, chrámové a laické léčitelství. Léčitelství a medicína v nestarších civilizacích.

Partikulované zdravotnictví, diferenciace funkcí a vydělování složek zdravotnictví

Římské, byzantské a arabské lékařství a farmacie. Mnišské a církevní léčitelství v Evropě a v českých zemích. Znaky partikulovaného zdravotnictví, organizační podoba a reglementy s důrazem na českou národní minulost-středověk, renesance –postavy českého zdravotnictví.

Celostátní diferencované zdravotnictví

Vývoj organizace zdravotnictví jako součást společenských a politických změn, 18. století a jeho změny v sociální a zdravotní oblasti, profesní příprava zdravotnického personálu ve světle medicínského pokroku, specifika církevního a vojenského zdravotnictví , 19. století - čas převratných změn ve zdravotnictví-medicínský pokrok a jeho nejvýraznější představitelé.

Celostátní integrované zdravotnictví

Medicína a zdravotnictví 20. století-základní mezníky , etapy a významné postavy, společenské a politické změny v Československé společnosti a dopad do organizace zdravotnictví a jeho vývoje. Světové válečné konflikty 20. století a českoslovenští zdravotníci. Vývoj profesní přípravy zdravotnického personálu v samostatné ČSR.

Celosvětové zdravotnictví-prognóza

Transformace zdravotnictví v našich podmínkách po roce 1989, aktuální problémy tohoto procesu, zdravotnictví v ČR , jeho současnost a perspektivy, současné systémy zdravotnické péče a ochrany zdraví ve světě, program WHO-zdraví pro 21. století.

Literatura

  1. Gladkij J., Strnad L. zdravotní politika, zdraví, zdravotnictví. Olomouc, LFUP 2002.
  2. Kol.: Kronika medicíny, Praha, Fortuna Print 1994.
  3. Kotlářová J., Král K. Farmacie v ČR po roce 1989, Praha, Karolinum 1999.
  4. Svobodný P., Hlaváčková L. Dějiny lékařství v českých zemích, Praha, Triton 2004.
  5. Niklíček L.: Přehled dějin českého lékařství a zdravotnictví, I. díl, Brno, Knižnice ILF 1989.
  6. Aktuální materiály a webové stránky budou upřesněny na přednáškách.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS