Úvod do buněčné biologie

Sylabus předmětu

Struktura buňky.

 • definice a obecné znaky buňky (buněčná teorie)
 • stavba prokaryontní buňky
 • stavba eukaryontní buňky (rostlinné a živočišné)

Struktura živých soustav - chemické složení živých soustav.

 • voda a anorganické látky
 • nízkomolekulární organické látky: sacharidy, organické kyseliny, aminokyseliny, nukleotidy, fosfolipidy
 • vysokomolekulární organické látky: polysacharidy, proteiny, nukleové kyseliny

Membrány I

 • struktura membrán
  • lipidová dvojná vrstva
  • molekulární struktura membrán – lipidy, proteiny, sacharidy
 • cytoplazmatická membrána

Membrány II

 • transport látek přes membrány
 • transportní proteiny
 • iontové kanály a membránový potenciál

Membránové organely I

 • mitochondrie
  • struktura
  • buněčné dýchání – Krebsův cyklus, dýchací řetězec, oxidativní fosforylace
 • chloroplasty
  • struktura
  • fotosyntéza – světelná a tmavá fáze

Membránové organely II

 • endoplazmatické retikulum
 • Golgiho aparát
 • endosomy
 • lysosomy
 • peroxisomy
 • mechanizmy vstupu proteinů do organel
  • transport z cytosolu do jádra – jaderné póry
  • transport z cytosolu do ER, mitochondrií, chloroplastů a peroxisomů
  • transport z ER do dalších oddílů

Komunikace mezi buňkami

 • obecné principy buněčné komunikace
 • signální molekuly
 • receptory
  • receptory spojené s iontovými kanály
  • receptory spojené s G-proteiny
  • receptory spojené s enzymy

Cytoskelet

 • intermediární filamenta
 • mikrotubuly
 • aktinová vlákna
 • molekulové motory
 • hierarchie systémů

Buněčné dělení

 • buněčný cyklus – 4 fáze (G1, S, G2, M)
 • mitoza – profáze, prometafáze, metafáze, anafáze, telofáze, cytokineze
 • meioza

Regulace buněčného cyklu

 • systém regulace buněčného cyklu
 • diferenciace buněk
 • buněčná smrt

Rozmnožovaní organizmů

 • nepohlavní rozmnožování
  • charakteristika
  • binární dělení, gemiparie, fiziparie, vegetativní rozmnožování
 • pohlavní rozmnožování
  • charakteristika
  • spermiogeneze, oogeneze, fertilizace

Tkáně

 • extracelulární matrix
 • pojivové tkáně
 • epitely
 • mezibuněčné spoje
 • udržování a obnova tkáně

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS