Organická chemie

Průpravná disciplina pro výuku profilových disciplín vyučovaných na fakultě.

Sylabus předmětu

Přednášky

 • Názvosloví organické chemie
 • Typy vazeb v org. chemii, rozložení elektronů, indukční efekt, dipólový moment
 • Resonance, mezomerní efekt, termodynamika, kinetika chemických reakcí
 • Acidita a bazicita organických sloučenin
 • Stereochemie. Konformace alifatických a cyklických skeletů. Chiralita.
 • Fyzikální vlastnosti organických sloučenin a jejich měření
 • Klasifikace reakčních mechanismů
 • Spektroskopické metody v organické chemii
 • Systém organických sloučenin (uhlovodíky, halogenderiváty, alkoholy, fenoly, ethery, aminy a nitrosloučeniny, sloučeniny síry, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny a jejich deriváty, deriváty kyseliny uhličité, organokovové sloučeniny, heterocykly)

Semináře

 • Názvosloví (principy, názvosloví alkanů, alkenů a alkinů, názvosloví aromatických, steroidních a heterocyklických sloučenin)
 • Stereochemie (rozdělení, konfigurace, konformace, chiralita sloučenin)
 • Mezomerie, acidita a bazicita organických sloučenin>
 • Substituční reakce (rozdělení – radikálové a iontové, mechanismus radikálové substituce, mechanismus nukleofilní substituce v nasycených a aromatických systémech, řešení příkladů)
 • Substituce elektrofilní (mechanismus, řešení příkladů)
 • Adiční reakce (mechanismus, řešení příkladů)
 • Reakce karbonylu, reakce na α-uhlíku vzhledem ke karbonylu (mechanismy reakcí, řešení příkladů)
 • Reakce karboxylových kyselin a jejich derivátů (mechanismy reakcí, řešení příkladů)
 • Odhad vlastností látek dle chemické struktury (rozpustnost a její ovlivnění, reaktivita, spektrální vlastnosti, acidobazické vlastnosti apod.)

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS