Témata disertačních prací

Development of stirring devices for preconcentration of analytes of biological and pharmaceutical interest using 3D printing

Míchací zařízení jsou zařízení, které jsou umístněné do kapalného vzorku a po určitou dobu míchání adsorbují analyt na svůj povrch. Následně jsou promyté a umístněné do vhodného elučního činidla k desorpci analytů. Poté je eluční činidlo dávkované do HPLC, CE nebo GC. Tímto postupem je analyt zakoncentrován a separován od interferujících látek obsažených v matrici vzorku. Student bude vyvíjet a optimalizovat aplikace, manuální i automatizované, s využitím těchto zařízení. Důraz bude kladen na biologicky aktivní látky v nápojích, vodách a biologických vzorcích. Student se bude zejména podílet na vývoji a studiu nových návrhů míchacích zařízení pomocí 3D tisku s cílem např. umožnit integraci nových sorbentů.

Školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.

Klíčová slova: Míchací zařízení, 3D tisk, nové sorbenty, automatizace, kapalinová chromatografie

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS