Témata disertačních prací

Alternativní materiály pro separaci farmaceuticky významných látek

Ve snaze potlačit nebo se vyhnout dobře známým nedostatkům silikagelu (omezená chemická a tepelná stabilita; přítomnost kyselých silanolových skupin) se pozornost obrátila i na jiné materiály, které by bylo možno využít pro přípravu stacionární fáze v HPLC. Jako možná alternativa silikagelu jsou studovány také oxidy kovů. Obecně lze říci, že oxidy kovů jsou stabilnější než silikagel, a tedy jejich použitím je možno získat odolnější stacionární fáze. Z celé řady různých oxidů jsou z hlediska možnosti využití v HPLC nejvíce prostudovány ZrO2, TiO2 a Al2O3. Primárním cílem náhrady silikagelu je, kromě dosažení lepší pH a termální stability, získat materiál, který bude mít také odlišnou selektivitu v porovnání s doposud používanými fázemi. Chromatografické kolony na bázi oxidů kovů se liší od klasických silikagelových nejen ve stabilitě, ale také v mechanismu retence a v důsledku toho také selektivitou. Tyto rozdíly plynou především z odlišných chemických vlastností. Náplní disertační práce bude, v návazonosti na naše dosažené výsledky, studium uplatnění alternativních sorbentů (především na bázi oxidu zirkoničitého a titaničitého) při analýze farmaceuticky významných látek.

Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS