Témata disertačních prací

Příprava a charakterizace receptorově specifických peptidů značených radionuklidy pro cílené zobrazení nádorové tkáně

Projekt bude zaměřen na základní výzkum v oblasti radioaktivně značených vývojových radiofarmak. Cílem projektu bude studovat radiochemické a z hlediska možné aplikace jako radiodiagnostik důležité biologické vlastnosti vybraných receptorově specifických peptidů cílených na zobrazení nádorových lézí. V rámci experimentální výzkumné práce bude praktická činnost spočívat v zavedení standardizovaných a optimalizovaných metod pro značení receptorově specifických peptidů vybranými radionuklidy. V další fázi bude navazovat studium biologických charakteristik studovaných látek, především in vitro testování vazebnosti k cílovým receptorům. Nedílnou součástí práce v rámci projektu bude vyhodnocení experimentálních výsledků a jejich sestavení do podoby odborných sdělení na konferencích a v odborném tisku. Výsledky by měly být publikovány např. na studentských vědeckých konferencích, sympóziích a v odpovídajících vědeckých časopisech. Konečným výsledkem projektu by mělo být vytvoření doktorské disertační práce dle platných požadavků. Součástí projektu bude návštěva přednášek, seminářů, složení příslušných předepsaných zkoušek a případně pobyt v zahraničí v rámci projektu ERASMUS.

Školitel: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Klíčová slova: receptorově specifické peptidy; cancer; radioaktivní značení; molekulární zobrazování; radioadiagnostika

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS