Témata disertačních prací

Membránové transportní mechanismy determinujcí exkreci léčiv v ledvinách

Práce bude zaměřena na studium interakcí vybraných nových či vývojových léčiv s transportními systémy, které jsou lokalizovány na hematoencefalické bariéře s cílem posoudit roli vybraných transportních systémů při distribuci léčiv do mozku. Za tímto účelem budou využity metody na úrovni buněčné (transfekované buněčné linie), s jejichž pomocí bude zaveden a ověřen odpovídající in vitro model. Experimentální práce bude zahrnovat kultivaci vybraných buněčných linií, jejich transfekci vybranými lidskými influxními ledvinnými transportéry a využití těchto experimentálních modelů pro transportní akumulační a inhibiční studie. V rámci projektu bude posouzena validita vybraných buněčných modelů hematoencefalické bariéry a studována souvislost mezi transportem studovanými transportéry a hladinami léčiv v mozku. Toto zkoumání bude prováděno v rámci mezilátkového srovnání s cílem stanovit potenciálně výhodné látky ze skupiny. Součástí práce bude zpracování a statistické hodnocení výsledků pomocí výpočetní techniky (např. MS Excel, GraphPad apod.).

Školitel: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Klíčová slova: Transportéry; hematoencefalická bariéra; farmakokinetika; distribuce léčiv; in vitro model

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS