Témata disertačních prací

Pharmacokinetic mechanisms of drug resistance in acute myeloid leukemia and approaches in overcoming this phenomenon

Student se naučí metodiky práce s buněčnými kulturami a pronikne do způsobu hodnocení lékové toxicity a metod apoptózy in vitro. Využívány přitom budou především přístupy průtokové cytometrie Exprese markerů rezistence a jejich regulačních faktorů proběhne pomocí qRT-PCR, moderní digitální droplet PCR a western blottingu na vzorcích blastocytů izolovaných z krve a kostní dřeně získané od de novo diagnostikovaných pacientů s AML. Tyto vzorky budou získávány na základě již probíhající spolupráce s Hematoonkologickou klinikou FN HK. Testované buněčné subpopulace budou separovány s využitím buněčného sorteru; součástí práce bude hodnocení vlivu nových léčiv ze skupiny inhibitorů proteinových kináz na rezistenci nádorových buněk. V rámci PGS studia se předpokládá složení dílčích zkoušek relevantních tématu a oboru práce, státní zkoušky z farmakologie a absolvováním minimálně tříměsíční zahraniční stáže. Na základě získaných experimentálních dat a spolupráci v rámci mezioborového pracovního týmu student sepíše potřebný počet odborných publikací, jež budou posléze tvořit vlastní dizertační práci.

Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.

Klíčová slova: léková rezistence, akutní myeloidní leukémie, membránový transportér, apoptóza

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS