Témata disertačních prací

Využití kapilární elektroforézy ve farmaceutické analýze

Kapilární elektroforéza (CE) díky své flexibilitě a odlišnosti separačních mechanismů umožňuje vývoj metod s komplementární selektivitou v porovnání s metodami kapalinové chromatografie. Kromě stanovení hlavní účinné látky nalézají CE metody své uplatnění i pro stanovení nečistot či charakterizaci chirálních či biologických léčiv. Při vývoji metod je často využíváno návrhu experimentů (experimentální design). Pro zvýšení citlivosti metody je nutné vhodným způsobem upravit vzorek či provést on-line zakoncentrování vzorku přímo v kapiláře. Kromě spektrofotometrické či bezkontaktní vodivostní detekce lze využít i detekci hmotnostním spektrometrem, která umožní citlivou a zároveň selektivní detekci. Vývoj metody se zaměřením na optimalizaci separačních podmínek, optimalizaci úpravy vzorku k analýze, validaci nové metody dle platných směrnic a analýzu vzorků. V průběhu vývoje metody budou zohledněny a porovnány různé separační módy a detekční techniky.

Školitel: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS