Témata disertačních prací

Ledvinné transportní mechanismy potenciálně odpovědné za nefrotoxicitu léčiv

Práce bude zaměřena na studium interakcí vybraných nových či vývojových léčiv, u kterých byla klinicky prokázana nefrotoxicita, s ledvinnými transportními systémy s cílem odhalit možné souvislosti mezi transportními mechanismy a toxickými účinky studovaných látek na ledviny. Za tímto účelem budou využity metody na úrovni buněčné (transfekované buněčné linie) a tkáňové (nativní ledvinné řezy potkana), případně i in vivo. Experimentální práce bude zahrnovat kultivaci vybraných buněčných linií, jejich transfekci vybranými lidskými influxními ledvinnými transportéry a využití těchto experimentálních modelů pro transportní akumulační a inhibiční studie. Podobně budou prováděny transportní studie s využitím ledvinného tkáňového modelu. Dále bude studována souvislost mezi transportem studovanými transportéry a cytotoxicitou na ledvinném buněčném modelu a na ledvinných řezech. Toto zkoumání bude prováděno v rámci mezilátkového srovnání s cílem stanovit potenciálně toxičtější a méně toxické látky ze sledované skupiny. Součástí práce bude zpracování a statistické hodnocení výsledků pomocí výpočetní techniky (např. MS Excel, GraphPad apod.).

Školitel: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Klíčová slova: lékové transportéry; ledvina; toxicita; toxikokinetika; nežádoucí účinky; eliminace

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS