Témata disertačních prací

Studium biologik pro radiodiagnostické zobrazení

Práce bude zaměřena na vývoj biologik pro radiodiagnostické účely, specificky cílených proti receptorům exprimovaným v maligní tkáni, hodnocení afinity značených komplexů k receptorovým systémům a studium některých farmakokinetických aspektů těchto látek. Experimentální práce bude zamněřena na značení pomocí vybraných radionuklidů (např. 99mTc) pomocí nejnovějších metod, stanovení radiochemické čistoty a stability připravených preparátů pomocí HPLC a ITLC, kultivace vybraných buněčných linií nesoucích sledované receptory, stanovení kvantity a kvality interakcí značených ligandů s příslušnými receptory s pomocí přístroje LigandTracer (přístroj pro sledování interakcí ligand-receptor s lokalizací na membránách buněk) a zobrazení biodistribuce připravených látek s použitím experimentálního modelu nemoci ve spolupráci s kooperujícími pracovišti. Součástí práce bude adekvátní vyhodnocení výsledků, jejich zpracování a statistické hodnocení pomocí výpočetní techniky (např. MS Excel, GraphPad apod.).

Školitel: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Konzultant: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.

Klíčová slova: radiofarmaka; radioaktivní značení; cílená biodistribuce; receptorově specifické zobrazení; interakce ligand-receptor

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2018 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS