Témata disertačních prací

Studium molekulárních mechanizmů antracyklinové kardiotoxicity a farmakologické kardioprotekce

Cílem projektu bude studium molekulárních mechanizmů antracyklinové kardiotoxicity a možností farmakologické kardioprotekce. Hlavní náplní bude studium nových analogů dexrazoxanu, jehož cílené strukturní modifikace by měly ukázat na molekulární mechanizmy důležité pro protektivní působení. Projekt bude zahrnovat analýzy metabolizace na železo-chelatující produkty, studium inhibice různých isoforem topoisomerasy II, hodnocení in vitro protekce izolovaných kardiomyocytů před toxicitou antracyklinů, studium vlastní toxicity těchto látek vůči neproliferujícím kardiomyocytům (příp. buňkám H9c2) a porovnání s toxicitou vůči proliferujícím buňkám (korelace s inhibicí topoisomerasy), zhodnocení ovlivnění antiproliferační účinnosti antracyklinů vůči vybraným nádorovým liniím, analýzu ovlivnění genotoxického působení antracyklinů na srdeční a nádorové buňky. Práce budou probíhat ve spolupráci a v návaznosti na komplementární výzkum probíhající v rámci dalších výzkumných skupin. Plánovanou součástí projektu bude i stáž na zahraničním pracovišti. Zájemci mohou kontaktovat doc. T. Šimůnka.

Školitel: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 419

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS