Klinická a sociální farmacie

Souhrn

 • Detailní informace o studijním programu
 • Forma studia: Prezenční / Kombinovaná
 • Forma přijímací zkoušky: ústní
 • Pravděpodobný počet přijímaných studentů: 2/1
 • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika programu

Klinická farmacie a sociální farmacie jsou aplikované obory farmacie, které se vzájemně doplňují. Klinická farmacie sleduje individuální přístup k racionálnímu používání léčiv a jako důležitý znalostní a dovedností základ pro farmaceutickou péči. Sociální farmacie se na farmaceutické služby dívá z pohledu společnosti a analyzuje prospěšnost farmaceutických služeb pro společnost v současnosti a z historických zkušeností. Oba pohledy na farmacii se vzájemně doplňují a dávají jedinečný komplexní pohled na farmakoterapii a role léčiv z pohledu jedince a společnosti.

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Ústní zkouška ze znalostí farmakoepidemiologie, klinické farmacie u běžných onemocnění, znalost sociální farmacie.
Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

 • Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu na farmaceutické nebo lékařské fakultě pro větev klinické farmacie (hodnoceno 2 body).
 • Řádně ukončené magisterské studium pro větev sociální farmacie (hodnoceno 2 body).
 • Diplomová práce na vysoké úrovni vypracovaná na téma léková politika, sociologický a psychologický výzkum, ekonomie, farmakoekonomika, rizika farmakoterapie, léková pochybení, farmakoepidemiologie, klinická fyziologie výživy (hodnoceno 3 body).
 • Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

 1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
 2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů.

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Podmínky přijetí

 1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
 2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent

 • zvládá principy a nástroje k dosažení racionálního výběru a užití léčiv;
 • ovládá metodiky farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky, hodnocení zdravotnických intervencí a farmakovigilance k hodnocení terapeutické hodnoty léčiva;
 • umí hodnotit jak chování zdravotníků, tak pacienta, působí na terapeutickou hodnotu léčiva (lékové compliance a adherence, lékové problémy) a dokáže je ovlivňovat (princip minimalizace rizik farmakoterapie);
 • se vyzná ve zdravotní a lékové politice a dokáže efektivně využívat jejich nástroje;
 • umí kriticky hodnotit a efektivně využívat informace o léčivech;
 • je schopen sledovat potřeby a marketing současné farmacie z pohledu historie.

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS