Farmakologie a toxikologie

Souhrn

  • Detailní informace o studijním programu
  • Forma studia: Prezenční/ kombinovaná
  • Forma přijímací zkoušky: ústní
  • Pravděpodobný počet přijímaných studentů: 5/1
  • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika programu

Doktorský program Farmakologie a toxikologie je zaměřen na studium interakcí léčiv s organismem ve smyslu farmakokinetiky, farmakodynamiky a toxicity léčiv. Studenti tohoto programu si rozšiřují základní teoretické znalosti farmakologie a toxikologie a získávají odborné zkušenosti při experimentální práci s nejmodernějšími metodikami molekulární a buněčné farmakologie a genetiky a to na modelech in vitro, in situ, ex vivo a in vivo. V závislosti na specializaci studia jsou absolventi odborníky na různé aspekty farmakologie, včetně mechanismů účinků léčiv, lékových interakcí, metabolismu a exkrece. Studijní program farmakologie a toxikologie je vhodný nejen pro zájemce o experimentální výzkum, ale i pro uchazeče, kteří se v budoucnu chtějí uplatnit v klinické práci. Standardní doba studia je čtyři roky.

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Ústní zkouška z obecné a speciální farmakologie a patobiochemie.
Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu farmaceutického, lékařského nebo přírodovědného či biologického zaměření (hodnoceno 2 body).

Praxe v oboru (hodnoceno 3 body).

Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

  1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
  2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů.

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Podmínky přijetí

  1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
  2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent studijního programu Farmakologie a toxikologie je odborníkem v oblasti teoretické, experimentální i aplikované farmakologie a toxikologie. Výstupní odborné znalosti a zkušenosti se u absolventů liší v závislosti na individuálním studijním plánu a jejich specializaci během doktorského studia. Obhajobou disertační práce absolvent dokládá, že je schopen samostatně vědecky uvažovat, pracovat a publikovat výsledky vlastní vědecké práce v odborných časopisech. Absolvent obdrží titul Ph.D. a splňuje předpoklady pro další kariérní růst v oborech, které se zabývají léčivy a jejich terapeutickými i toxickými účinky. Absolventi mohou najít uplatnění v laboratořích farmaceutického průmyslu (např. preklinický/klinický výzkum a vývoj), v nemocnicích (např. laboratoře molekulární genetiky) nebo v akademickém/univerzitním prostředí.

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS