Farmakologie a toxikologie

Kód P5206 Farmacie / Farmakologie a toxikologie

  • Detailní informace o studijním oboru
  • Forma studia: Prezenční/ kombinovaná
  • Forma přijímací zkoušky: ústní
  • Pravděpodobný počet přijímaných studentů: 5/1
  • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika oboru

Cílem studia je poskytnout postgraduálním studentům základní aplikované farmakologické vzdělání, zejména pak problematiku osudu léčiva v organismu a mechanismy působení léčiv. V systémové farmakologii je hlavní důraz kladen na klinické aplikace a vzájemné propojení systémů tak, aby se studenti naučili uvažovat o možnostech kombinace léčiv v různých situacích a o možnostech vzájemných klinických interakcí.

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Ústní zkouška z obecné a speciální farmakologie a patobiochemie.
Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu farmaceutického, lékařského nebo přírodovědného či biologického zaměření (hodnoceno 2 body).

Praxe v oboru (hodnoceno 3 body).

Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

  1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
  2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů.

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Podmínky přijetí

  1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
  2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Základem doktorského studijního oboru Farmakologie a toxikologie je teoretická výuka v předmětech stanovených individuálními studijními plány v závislosti na specializaci doktoranda. Předměty pokrývají obor od molekulární úrovně až po úroveň celého organismu. Absolventi mají hluboké znalosti principů farmakokinetiky, mechanismů farmakologického a toxikologického účinku léčiv. Stanou se kvalifikovanými odborníky v oboru farmakologie a toxikologie pro výzkum a řešení praktických otázek v laboratořích farmaceutického průmyslu, nemocnic, škol, výzkumných ústavů a zařízeních veterinární a nukleární medicíny.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS