Farmakognosie a nutraceutika

Souhrn

 • Detailní informace o studijním programu
 • Forma studia: Prezenční / kombinovaná
 • Forma přijímací zkoušky: ústní
 • Pravděpodobný počet přijímaných studentů: 4/2
 • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika programu

Odborné zaměření SP, které není dosud v ČR realizováno, je experimentálního charakteru a je syntézou dvou oblastí, které jsou v praktické činnosti lékárníka propojeny a úzce spolu souvisí:

 • farmakognosií – profilovou disciplínou farmacie o léčivech přírodního původu, jejímž úkolem je poznávat zdroje přírodních léčiv (rostliny, mikroorganismy, houby, živočichy) a produkty jejich metabolismu, používané a použitelné pro léčbu, prevenci nemocí a diagnostiku v humánní a veterinární medicíně, vysvětlovat biosyntézu biologicky aktivních látek, možnosti a způsoby jejich izolace, identifikace, technologické úpravy a jejich klasifikaci podle účinku. Vedle základů určení struktury musí poukazovat na možnosti parciálně syntetické obměny látek, jejíž výsledkem je požadovaná modifikace nebo změna účinku a zabývat se rovněž rekombinantními technikami, umožňujícími získat z geneticky modifikovaných rostlin léčiva) a
 • nutraceutiky – velkou skupinou látek přírodního původu, které nemají legislativně charakter léčiva, jsou přítomny v rostlinách, houbách, mikroorganismech a živočiších a tvoří zpravidla součást lidské stravy. Jejich příjmem dochází k ovlivňování fyziologických funkcí (expresi genů), může nastat interakce s podávanými léčivy a dojít k nežádoucím nebo vedlejším účinkům. Mohou mít preventivní vliv na vývoj některých chronických onemocnění. Farmakognosie, která je základem pro produkci fytofarmak jako léčivých přípravků využívá přírodní zdroje, z nichž určitá část je součástí nutraceutik, které jsou základem doplňků stravy jako potravního produktu. Nutraceutika mohou ovlivňovat účinek jak fytofarmak, tak přípravků z chemicky jednotných (syntetických) léčiv. Je žádoucí, aby tento mnohovrstevný fenomén byl podpořen komplexními znalostmi příslušných odborníků.

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Ústní zkouška ze základních metod farmakognosticko-fytochemické práce, ověřující základní znalosti izolace metabolitů rostlin a hub (včetně řešení struktury), biologické a chemické metody screeningu přírodních látek a jejich biologický potenciál, využití analytických metod pro studium látek v přírodní matrici (vegetabilní suroviny s potenciálně terapeutickými účinky, nutraceutika) systematická farmakognozie primárních a sekundárních metabolitů, základní metabolické biosyntetické cesty, zdroje a metody získání nových potenciálních přírodních látek biotechnologicky i produkcí in field.

Systematika přírodních toxických látek, základy forenzní toxikologie, využití analytických a dalších metod ve forenzní analýze přírodních látek (toxikologie a forenzní botanika), biochemické principy účinku přírodních látek (vč. xenobiochemie, patobiochemie).

Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (znalost alespoň na úrovni B2 je podmínkou).

Otázky pro přijímací zkoušku budou vybírány individuálně z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky v souladu s předloženým projektem (zaměřením disertační práce).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu s přírodovědným, zemědělským nebo chemickým zaměřením (chemie přírodních látek) - (hodnoceno 2 body).

Diplomová práce na vysoké úrovni vypracovaná na pracovištích, odpovídajících uvedenému zaměření oborové rady (hodnoceno 3 body). 

Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

 1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)                     
 2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)  

Minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů.

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.   

Podmínky přijetí

 1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
 2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent je vzdělán ve vybraných vědách farmaceutických (farmakognozie, chemie přírodních látek, jejich získání a analýze, systematice fytofarmak a nutraceutik, biotechnologických postupech produkce, racionální tvorbě, farmaceuticko-klinických aspektech a toxicitě přírodních látek), lékařských (speciální lidská fyziologie, nutrigenomika) a potravinářských (chemie potravin, právní aspekty nutraceutik). Je připraven invenčně řešit vědecké a praktické úkoly od výzkumu, analýzy a získávání přírodních látek, jejich racionální zpracování do fytofarmak a nutraceutik až po farmaceuticko-klinické aspekty a toxicitu těchto látek a jejich vliv ve formě fytofarmak nebo nutraceutik na současně podávaná léčiva a ovlivnění zdraví.

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS