Farmaceutická technologie

Souhrn

  • Detailní informace o studijním programu
  • Forma studia: Prezenční/ kombinovaná
  • Forma přijímací zkoušky: ústní
  • Pravděpodobný počet přijímaných studentů: 2/1
  • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika programu

Studijní program poskytuje rozšířený soubor vědecky fundovaných poznatků o struktuře, formulaci a hodnocení lékových forem. Získané poznatky jsou plně využitelné při vysoce kvalifikované profesní činnosti ve farmaceutickém výzkumu a vývoji, ve farmaceutickém průmyslu, ve výrobní a kontrolní činnosti v nemocničních lékárnách a ve školství farmaceutického a jiného blízkého přírodovědného zaměření. Absolvent studia získá ucelený, unikátní přehled o obecných a speciálních zákonitostech tvorby lékových forem, o jejich struktuře a fyzikálně chemických charakteristikách a o využívání matematických modelů s cílem optimalizace biofarmaceutických charakteristik léčivých přípravků, včetně lokální a časové profilace uvolňování. Speciálně strukturované znalosti v oboru farmaceutické technologie bude schopen aplikovat v důležitých oblastech farmacie. Nutným předpokladem vybudování tohoto profilu je získání podrobných znalostí o vlastnostech excipientů, zejména farmaceutických polymerních pomocných látek, lipidů, tenzidů a látek modifikujících uvolňování léčiv. Současně se znalostí postupů technologického zpracování těchto látek do lékových forem a znalostí modelování jednotlivých fází formulace léčivých přípravků je absolvent vybaven vědomostmi z dalších profilových farmaceutických disciplin, především z farmaceutické chemie a kontroly léčiv.

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Ústní zkouška ověřující přiměřené znalosti z farmaceutické technologie.

Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu farmacie nebo příbuzných oborech (hodnoceno 2 body).

Diplomová práce tematicky související s daným oborem (hodnoceno 3 body).

Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

  1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
  2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů.

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Podmínky přijetí

  1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
  2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studijního programu Farmaceutická technologie získá ucelený, unikátní přehled o obecných a speciálních zákonitostech tvorby lékových forem, o jejich struktuře a fyzikálně chemických charakteristikách a o využívání matematických a statistických modelů s cílem optimalizace biofarmaceutických charakteristik léčivých přípravků, včetně lokální a časové profilace uvolňování léčiva.

Nutným předpokladem vybudování tohoto profilu je získání podrobných znalostí o vlastnostech farmaceutických pomocných látek, zejména polymerních látek, lipidických excipientů, tenzidů a dalších látek modifikujících profil uvolňování léčiv, dále znalostí postupů technologického zpracování těchto látek do lékových forem, včetně farmaceutických nanotechnologií, znalostí matematického a statistického modelování jednotlivých fází tvorby léčivých přípravků, metod hodnocení kvality finálních produktů a jejich biofarmaceutických charakteristik, a v neposlední řadě také znalostí pokročile inovativních lékových systémů s modifikovaným uvolňováním léčiva nebo jeho cíleným účinkem.

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS