Farmaceutická analýza

Souhrn

  • Detailní informace o studijním programu
  • Forma studia: Prezenční / Kombinovaná
  • Forma přijímací zkoušky: ústní
  • Pravděpodobný počet přijímaných studentů: 6/2
  • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika programu

Farmaceutická analýza je profilovým farmaceutickým programem, který je v teoretické i experimentální oblasti směrován na zajištění jakosti a bezpečnosti léčiv, čímž nezastupitelně plní jednu ze základních funkcí farmacie. Farmaceutická analýza je programem úzce spjatým s farmaceutickou praxí. Zasahuje prakticky do všech oblastí farmacie - od výzkumu a vývoje nových účinných látek přes analytické studie související s vývojem nejrůznějších lékových forem až po stanovení léčiv a metabolitů v lidském organismu. Studijní plány jsou u studentů doktorského studia koncipovány individuálně s ohledem na jejich pregraduální vzdělání a zaměření disertační práce. Výuka probíhá formou doporučených přednášek, seminářů, konzultací a samostudia doporučené literatury. Velký důraz je kladen na kvalitní experimentální práci a výstupy formou publikací ve vědeckých časopisech. V rámci disertační práce řeší student doktorského studia úkol, který je zpravidla součástí vědecko-výzkumného programu školícího pracoviště. Nosnými tématy jsou analytické studie léčiv s využitím chromatografických metod a neseparačních průtokových metod.

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Ústní zkouška z Instrumentálních metod používaných v kvalitativní a kvantitativní analýze, ověřující základy chemické analýzy, lékopisné kontrolně-analytické metody hodnocení léčiv.
Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu na farmaceutické fakultě nebo fakultě s přírodovědným nebo chemickým zaměřením (hodnoceno 2 body).

Diplomová práce na vysoké úrovni vypracovaná na pracovišti analytického zaměření (hodnoceno 3 body).

Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

  1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
  2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů.

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Podmínky přijetí

  1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
  2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Doktorský studijní obor Farmaceutická analýza je zaměřen na oblast farmaceuticko-analytického hodnocení léčiv, bioanalytické studie a vývoj nových metodik pro hodnocení léčiv. Doktorandi si rozšíří teoretické základy farmaceutické analýzy a získají odborné návyky při experimentální práci s moderními analytickými přístroji.

Absolventi jsou odborníci na analýzu léčiv – vývoj nových analytických metodik, validaci analytických metod, stabilitní studie a bioanalytické monitorování léčiv. Absolventi mohou pracovat v kontrolních laboratořích zabývajících se lékopisným hodnocením léčiv, v klinických laboratořích nemocnic, v kontrolních laboratořích farmaceutických firem a výzkumných ústavů.

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS