Bioorganická chemie

Souhrn

  • Detailní informace o studijním programu
  • Forma studia: Prezenční/ Kombinovaná
  • Forma přijímací zkoušky: ústní
  • Pravděpodobný počet přijímaných studentů: 8/2
  • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika programu

Program bioorganická chemie vychovává chemicky vzdělané odborníky, zaměřené na strukturu a funkci malých organických molekul v živých organismech a možnosti ovlivnění těchto organismů jejich působením. Je zaměřen na studium všech aspektů organických látek, které jsou nezastupitelné pro stavbu a funkce živých organismů. Široké spektrum těchto látek zahrnuje molekuly se stavební (primární metabolity), signální, aktivační či deaktivační funkcí ve vztahu k proteinům s klíčovými funkcemi v živých organismech, i molekuly, které jsou těmito organismy syntetizovány (přírodní látky, resp. sekundární metabolity, metabolity xenobiotik). Základy studia jsou tak primárně zaměřeny na strukturu a syntézu organických látek, s důrazem na přírodní látky, heterocykly a další organické látky, ovlivňující nitrobuněčné děje. Neméně důležité je i zkoumání funkce těchto látek jako součástí biologických struktur, stejně jako jejich vlivu na průběh dějů v živých organismech a možnosti modifikovat tento vliv na základě změny struktury.

Bioorganická chemie tak tvoří spojovací článek mezi organickou chemií a biomedicínskými disciplínami a částečně se překrývá s farmaceutickou, resp. medicinální chemií, ale liší se od nich obecnějším zaměřením, neboť zmíněné programy jsou primárně zaměřeny na vývoj léčiv, což je užší podmnožina biologicky aktivních látek.

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Ústní zkouška z organické chemie - systematika a reaktivita organických sloučenin.
Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu farmacie, přírodovědného nebo chemického zaměření (hodnoceno 2 body).

Diplomová práce v oboru organická, bioorganická a farmaceutická chemie (hodnoceno 3 body).

Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

  1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
  2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Minimální bodová hranice pro přijetí je 20 bodů.

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Podmínky přijetí

  1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
  2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent ovládá základní principy chemických disciplín, má rozsáhlý vědní základ z oblasti organické a bioorganické chemie, orientovaný na organické molekuly, které jsou nezbytné pro život a základní funkce živých organismů, jsou těmito organismy produkovány nebo je mohou ovlivňovat. Má základní znalosti o podstatě biologických testů organických látek. Orientuje se v chemické literatuře (primární a sekundární zdroje), včetně vyhledávání informací v počítačových databázích, je schopen tyto informace samostatně získávat a kriticky je vyhodnocovat. Ovládá metody chemické laboratorní techniky (metodiky syntézy, detekce, izolace a čištění látek) a instrumentální metody, sloužící pro studium struktury látek (IR, MS, NMR). Je schopen navrhovat a hodnotit struktury sloučenin s předpokládaným účinkem na organismus a vyhodnocovat vliv změn struktury látek na jejich biologický účinek a fyzikální vlastnosti. Dovede plánovat syntézy takových látek, kriticky hodnotit navržené postupy syntéz a určovat strukturu látek pomocí instrumentálních analytických metod. Umí kriticky vyhodnocovat nejnovější poznatky v oboru, hodnotit vlastní výsledky v jejich kontextu a adaptovat se na nejnovější oborové trendy. Je schopen nezávisle uveřejňovat své výsledky v odborných časopisech, vytvářet prezentace a aktivně se účastnit národních i mezinárodních konferencí s angličtinou jako jednacím jazykem. Je schopen na odborné úrovni komunikovat s odborníky v navazujících biomedicínských a lékařských disciplínách.

Uplatní se v akademické sféře, a ve státních i firemních laboratořích, zaměřených na organické látky/produkty s definovanými, zejména biologickými, vlastnostmi, tj. primárně v chemickém či farmaceutickém průmyslu.

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS