Bioanalytické metody

Souhrn

  • Detailní informace o studijním programu
  • Forma studia: Prezenční / Kombinovaná
  • Forma přijímací zkoušky: ústní
  • Pravděpodobný počet přijímaných studentů: 5/2
  • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Praxe a provádění analýz nezbytných ve výzkumu, nemocničních laboratoří i ochraně životního prostředí a zdraví člověka ve výzkumných ústavech, zdravotnických, farmaceutických a potravinářských podnicích, laboratořích kontrolujících pracovní a životní prostředí, klinických, hematologických a toxikologických laboratořích.

Charakteristika programu

Doktorský studijní program je určen primárně pro absolventy magisterského studijního programu Zdravotnická bioanalytika – jako třetí stupeň vzdělání navazující na Bc. a Mgr. studium, a dále pro absolventy z oblastí přírodních věd, farmacie, medicíny a příbuzných oborů. Jedna se o doktorské studium, které není dosud v ČR na jiné fakultě zavedeno (většinou jen Bc. či Mgr. stupeň).

Rámcový obsah ústní přijímací zkoušky

Ústní zkouška z běžných instrumentálních metod používaných v kvalitativní a kvantitativní analýze, ověřující separační metody, zpracování biologického materiálu.
Část zkoušky v anglickém jazyce pro posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu Zdravotnická bioanalytika, Farmacie nebo příbuzném oboru (hodnoceno 2 body).

Kvalitní diplomová práce vypracovaná na pracovišti alespoň částečně analytického zaměření (hodnoceno 3 body).

Uvedení předpokládaného školícího pracoviště a uvedení souhlasu konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu (hodnoceno max. 5 body).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

  1. Úroveň odborných znalostí – posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky (lze získat max. 10 bodů)
  2. Předložený doktorandský projekt – hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě (lze získat max. 10 bodů)

Přijat je uchazeč, který získá alespoň 20 bodů.

Děkan rozhodne o přijetí toho/těch uchazeče/uchazečů, který/kteří splnil/i podmínky přijímacího řízení a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil/i v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní program.

Podmínky přijetí

  1. Ukončení požadovaného předchozího studia, tj. řádné ukončení studia v magisterském studijním programu
  2. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia Bioanalytické metody získává pokročilé teoretické i praktické zkušenosti v problematice chemických i instrumentálních metod analýzy, zpracování biologického materiálu i přístupů k zajišťování jakosti analytických výsledků, validaci metod a akreditaci bioanalytických laboratoří. Ovládá metody zpracování a analýzy biologického materiálu, odpovídající přístrojovou techniku včetně výpočetní techniky.

Absolventi doktorského studia Bioanalytické metody nacházejí široké uplatnění při vývoji, optimalizaci a ověřování nových postupů, při řízení bioanalytické praxe a provádění analýz nezbytných ve výzkumu, nemocničních laboratoří i ochraně životního prostředí a zdraví člověka ve výzkumných ústavech, zdravotnických, farmaceutických a potravinářských podnicích, laboratořích kontrolujících pracovní a životní prostředí, klinických, hematologických a toxikologických laboratořích.

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS