Přihláška k doktorskému studiu

Do doktorských studijních programů se mohou hlásit absolventi magisterského studia. Nutnou podmínkou pro přijetí je řádně ukončené magisterské studium ke dni 30. 9. 2020.

Přihlášku ke studiu lze podat

 • elektronickou formou (preferujeme) nebo
 • na tiskopise SEVT  „Přihláška ke studiu na VŠ pro akademický rok ..../… v doktorském studijním programu“, zaslat na vědecké oddělení děkanátu Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové.

Přihlášku lze podat do prezenční či kombinované formy studia – otevíraná forma studia je uvedena u jednotlivých oborů studia, včetně specifikace pro které absolventy studia je daný obor nejvhodnější: farmaceutických, lékařských, přírodovědných, pedagogických fakult (zaměření chemie nebo biologie) a dalších chemicky či biologicky orientovaných fakult.

Náležitosti přihlášky

Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři bude každému uchazeči informačním systémem vygenerováno identifikační číslo přihlášky (ID přihlášky), které je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Přihlášku je nezbytné podat a poplatek uhradit nejpozději do 31. 8. 2020. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Na přihlášce vyplní uchazeč osobní a kontaktní údaje, dále uvede formu studia, obor a téma doktorského studijního programu, zvolený cizí jazyk, absolvovanou VŠ (fakulta, program, obor, téma diplomové práce, datum státní závěrečné zkoušky - u absolventů 2019 stačí uvést rok 2019), odkud se uchazeč hlásí.

Povinné přílohy přihlášky

Následující povinné přílohy připojte k elektronické přihlášce ve formě naskenovaného souboru ve formátu pdf:

 • Životopis. Zde uveďte i jinou než fakultní e-mailovou adresu, tj. adresu, která bude platná i po absolvování VŠ, tedy i v době Vašeho přijetí.
 • Doktorandský projekt. Uchazeč si vybere téma doktorského studia buď z vypsaných témat nebo navrhne téma vlastní. Po dohodě s potenciálním školitelem vypracuje doktorandský projekt k tématu uvedenému na přihlášce. V projektu bude uvedeno téma, školitel, se kterým se uchazeč na tématu dohodl, a stručná představa uchazeče o řešení daného tématu.
 • Notářsky ověřená kopie dokladu o ukončeném VŠ vzdělání a kopie vysvědčení nebo dodatku k diplomu (pokud již uchazeč magisterské studium ukončil).

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Doktorské studium: 660,- Kč

Úhrada

 • banka: Československá obchodní banka
 • účet: 153149586/0300
 • IBAN number: CZ28 0300 0000 0001 5314 9586
 • Swift: CEKOCZPP
 • konstantní symbol: 0308 (pro platbu převodem), 379 (pro platbu složenkou)
 • variabilní symbol: ID přihlášky (z elektronické přihlášky)
 • specifický symbol: 2222

UPOZORNĚNÍ: pokud nebude u platby správně vyplněn VS a SS, platba se nepřiřadí k přihlášce. Proto uschovejte doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení a v případě nesrovnalostí bude uchazeč vyzván fakultou k předložení.

Další možné přílohy přihlášky

Uchazeč může předložit i seznam publikací, doklad o zahraniční či domácí vědecké praxi, účasti v celostátní či mezinárodní soutěži apod.

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS