Klinická a sociální farmacie

Kód P5206 Farmacie / Klinická a sociální farmacie

 • Detailní informace o studijním oboru
 • Forma studia: Prezenční / Kombinovaná
 • Forma přijímací zkoušky: ústní
 • Počet přijímaných studentů: 2/1
 • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika oboru

Klinická farmacie a sociální farmacie jsou aplikované obory farmacie, které se vzájemně doplňují. Klinická farmacie sleduje individuální přístup k racionálnímu používání léčiv a jako důležitý znalostní a dovedností základ pro farmaceutickou péči. Sociální farmacie se na farmaceutické služby dívá z pohledu společnosti a analyzuje prospěšnost farmaceutických služeb pro společnost v současnosti a z historických zkušeností. Oba pohledy na farmacii se vzájemně doplňují a dávají jedinečný komplexní pohled na farmakoterapii a role léčiv z pohledu jedince a společnosti.

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Znalost farmakoepidemiologie, klinické farmacie u běžných onemocnění. Znalost sociální farmacie, Posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

 1. Ukončené studium v magisterském studijním programu na farm. nebo lékařské fakultě pro větev klinické farmacie.
 2. Ukončené magisterské studium pro větev sociální farmacie.

Diplomová práce na vysoké úrovni vypracovaná na téma léková politika, sociologický a psychologický výzkum, ekonomie, farmakoekonomika, rizika farmakoterapie, léková pochybení, farmakoepidemiologie.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

 1. Úroveň odborných znalostí - posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky
 2. Předložený doktorandský projekt - hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě

Podmínky přijetí

 1. Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh
 2. Ukončení požadovaného předchozího studia
 3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent

 • zvládá principy a nástroje k dosažení racionálního výběru a užití léčiv;
 • ovládá metodiky farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky, hodnocení zdravotnických intervencí a farmakovigilance k hodnocení terapeutické hodnoty léčiva;
 • umí hodnotit jak chování zdravotníků, tak pacienta, působí na terapeutickou hodnotu léčiva (lékové compliance a adherence, lékové problémy) a dokáže je ovlivňovat (princip minimalizace rizik farmakoterapie);
 • se vyzná ve zdravotní a lékové politice a dokáže efektivně využívat jejich nástroje;
 • umí kriticky hodnotit a efektivně využívat informace o léčivech;
 • je schopen sledovat potřeby a marketing současné farmacie z pohledu historie.

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS