Farmakognosie a toxikologie přírodních látek

Kód 5206 Farmacie / Farmakognosie a toxikologie přírodních látek

  • Detailní informace o studijním oboru
  • Forma studia: Prezenční/ kombinovaná
  • Forma přijímací zkoušky: ústní
  • Počet přijímaných studentů: 4/1
  • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika oboru

Studijní obor poskytuje studentům komplexní pohled na látky přírodního charakteru a jejich uplatnění v humánní a veterinární léčbě a toxikologickém hodnocení přírodních zdrojů, které mají vliv na život člověka a zvířat. Hlavní oblastí jsou informace o metodách izolace obsahových látek z biologického materiálu včetně řešení struktury a přípravy derivátů, mechanismech biologické aktivity přírodních látek in vitro včetně metodologie screeningu na jednotlivé typy biologických účinků. Studium zahrnuje využití analytických metod pro studium látek v přírodní matrici z hlediska terapeutického i toxikologického. Je podpořeno údaji o biochemických principech účinku přírodních látek a jejich toxicitě na úrovni buněk a orgánů. Zahrnuje i znalosti tvorby sekundárních metabolitů s využitím biotechnologických metod a produkci potenciálních léčivých rostlin klasickými metodami in agris.

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Základní metody farmakognostické práce, základní znalosti izolace metabolitů rostlin a hub (včetně řešení struktury), biologické a chemické metody screeningu přírodních látek a jejich biologický potenciál, využití analytických metod pro studium látek v přírodní matrici (vegetabilní suroviny s potenciálně terapeutickými účinky, nutraceutika) systematická farmakognozie primárních a sekundárních metabolitů, základní metabolické biosyntetické cesty, zdroje a metody získání nových potenciálních přírodních látek biotechnologicky i produkcí in field, studium sekundárních metabolitů v rostlinných tkáňových kulturách a biogenetických procesů, možnost jejich ovlivnění v rostlinných buňkách, standardizace léčivých drog. Systematika přírodních toxických látek, základy forenzní toxikologie, využití analytických a dalších metod ve forenzní analýze přírodních látek (toxikologie a forenzní botanika), biochemické principy účinku přírodních látek (vč. xenobiochemie, patobiochemie). Posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou). Oblasti otázek pro přijímací zkoušku budou vybírány individuálně z uvedeného seznamu v souladu s předloženým projektem (zaměřením disertační práce).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Ukončené studium v magisterském studijním programu na farmaceutických fakultách nebo fakultách s přírodovědným, zemědělským nebo chemickým zaměřením (chemie přírodních látek). Diplomová práce na vysoké úrovni vypracovaná na pracovištích, odpovídajících uvedenému zaměření oborové rady.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

  1. Úroveň odborných znalostí - posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky
  2. Předložený doktorandský projekt - hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě

Podmínky přijetí

  1. Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh
  2. Ukončení požadovaného předchozího studia
  3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent studijního oboru Farmakognosie a toxikologie přírodních látek má komplexní znalosti z obsahových látek mikroorganismů, hub, rostlin a živočichů v surovinách (drogách), které jsou využívány v terapii, anebo jsou terapeuticky perspektivní, případně toxikologicky (forenzně) významné. Je určen pro uplatnění ve farmacii, potravinářství, zemědělství a toxikologických pracovištích.

 

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS