Farmaceutická chemie

Kód P5206 Farmacie / Farmaceutická chemie

  • Detailní informace o studijním oboru
  • Forma studia: Prezenční/ kombinovaná
  • Forma přijímací zkoušky: ústní
  • Počet přijímaných studentů: 5/1
  • Možnost studia v anglickém jazyce: ano

Charakteristika oboru

Farmaceutická chemie je obor studující léčiva, příp. pomocné látky chemického charakteru. Vychází se přitom z vybraných poznatků přírodních, lékařských, veterinárních, příp. technických věd. Je to tedy obor interdisciplinární s určitou spojovací funkcí mezi chemickými a biologickými disciplinami. Hlavní pozornost se soustřeďuje na syntézu nových potenciálních léčiv, charakterizaci jejich struktur a na hledání vztahů mezi strukturou a vlastnostmi (SAR), zaměřenému na možnosti jejich praktické aplikace.

Rámcový obsah přijímací zkoušky

Znalosti z oblasti chemie a biologické aktivity látek (léčiv), teorie farmaceutické chemie. Posouzení znalosti angličtiny (alespoň znalost na úrovni B2 je podmínkou).

Doplňující podmínky pro bonifikaci (např. praxe)

Ukončené studium v magisterském studijním programu v oblasti farmacie, chemie. Diplomová práce tématicky související s daným oborem.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

  1. Úroveň odborných znalostí - posouzena na základě odpovědí na otázky z okruhu témat uvedených v Rámcovém obsahu přijímací zkoušky
  2. Předložený doktorandský projekt - hodnocena je komplexnost projektu, moderní metodické přístupy pro řešení a návaznost projektu na již řešená témata v oborové radě

Podmínky přijetí

  1. Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh
  2. Ukončení požadovaného předchozího studia
  3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

Informace o uplatnění absolventů

Poznání a studium vztahů mezi strukturou a účinkem biologicky aktivních sloučenin (SAR) umožňuje absolventům tohoto typu studia samostatnou činnost ve všech oborech farmaceutického výzkumu. Zvládnutí farmaceutické chemie spolu s dalšími vědomostmi umožňují v řadě případů vyslovit nejen predikci biologické aktivity, ale i dalších vlastností potřebných pro zacházení, uchování a praktické používání léčiv, poskytuje ucelený soubor znalostí, který umožňuje erudovanou spolupráci farmaceutického chemika s dalšími specialisty ve farmaceutickém výzkumu či výrobě léčiv.

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS